Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Slovník pojmů

5S metoda

5S je metoda uspořádání a udržení bezpečného, organizovaného a vysoce výkonného pracovního prostoru libovolného typu (výroba, sklad, administrativa) a rozsahu (sklad, výrobní linka, kancelář, pracovní stůl).

Zobrazit víc

Afinitní diagram

Afinitní diagram (Affinity diagram) je nástroj pro seskupení nápadů, nebo dat. Vychází z přirozeného způsobu lidského myšlení, které pracuje s kategoriemi pojmů, ne se samotnými pojmy.

Zobrazit víc

AIAG

AIAG je zkratka pro The Automotive Industry Action Group neboli Akční skupina pro automobilový průmysl a jedná se o organizaci, která zlepšuje procesy obchodního řetězce v automobilovém průmyslu. Cílem této neziskové organizace je snižování nákladů a zvýšování prosperity v automobilovém průmyslu.

Zobrazit víc

APQP

APQP je zkratka pro název Advanced Product Quality Planning. Jedná se o rámec, který definuje postupy a techniky, které se používájí při vývojí produktů především v automobilovém průmyslu.

Zobrazit víc

Asertivita

Asertivita je jednou z klíčových dovedností při komunikaci. Jedná se o dovednost prosazování názoru, stanoviska, přání nebo myšlenek vyrovnaným způsobem bez agresivního chování.

Zobrazit víc

Audit

Přezkoumání dokumentů a systémů firmy, nezávislou odbornou osobou - auditorem

Zobrazit víc

Benchmarking

Nepřetržitý a systematický proces porovnávání produktů, procesů a metod s konkurencí, nejnovějšími trendy v oblasti, nebo celkovými trendy. Účelem je najít způsob, jak vylepšit vlastní aktivity s cílem být nejlepším.

Zobrazit víc

Black belt – Six Sigma

Black belt je osoba, která je nositelem pokročilých znalostí a zkušeností metod statistického řízení procesů, obecně známých jako Six sigma. Six sigma je silně datově orientovaný přístup zlepšování procesů. Přestože Black belt není označením pracovní pozice, věnuje prakticky celý pracovní čas metodám Six sigma.

Zobrazit víc

Brainstorming

Brainstorming je týmový nástroj pro generování co největšího počtu nápadů na zvolené téma. Cílem je uvolněním kreativní energie účastníků přinést co nejvíce nápadů na řešení problému.

Zobrazit víc

CRM - Customer Relationship Management

Zákaznický orientovaný management, který využívá aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů mezi zákazníkem a společností. Vztahy musí být oboustranně prospěšné a výhodné (situace win-win), proto vylučují neetické chování se k zákazníkovi.

Zobrazit víc

DFMA - Design for Manufacture and Assembly

Analytická metoda, jejímž cílem je zjednodušit design a výrobu produktu složeného z více komponent. DFMA je kombinace dvou metodologií: Design for Manufacture, která znamená zjednodušení výroby dílů, ze kterých se skládá koncový výrobek a Design for Assembly, která se snaží o zjednodušení procesu sestavování dílů do hotového výrobku.

Zobrazit víc

DMAIC - Model řízení projektu

DMAIC je cyklická posloupnost kroků datově orientovaného projektového řízení s cílem zlepšit, stabilizovat a optimalizovat procesy. DMAIC je klíčovým nástrojem Six Sigma projektů, avšak může se použít i při jiných technikách neustálého zlepšování.

Zobrazit víc

FMEA

Failure mode and effects analysis (Analýza možných chyb a jejich následků) je analytická metoda používaná s cílem zajistit zohlednění a řešení potenciálních poruch, selhání a kritických chyb už v průběhu procesu konstrukčního návrhu produktu nebo návrhu výrobního procesu, analyzovat příčiny a následky režimu selhání, jejich dopad na výrobní závod, na zákazníka i na finálního uživatele s cílem realizace účinných preventivních opatření.

Zobrazit víc

GDPR

GDPR (anglická zkratka - General Data Protection Regulation) je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Úkolem GDPR je harmonizovat ochranu základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracovatelskými činnostmi a zajistit volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy.

Zobrazit víc

Green belt - Six Sigma

Green belt je osoba, která je nositelem mírně pokročilých znalostí a zkušeností metod statistického řízení procesů, obecně známých jako Six sigma. Six sigma je silně datově orientovaný přístup zlepšování procesů. Green belt vynakládá na aktivity spojené se Six sigma metodami přibližně 30% svého pracovního času.

Zobrazit víc

HACCP

Zkratka HACCP vychází s anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points", který se do češtiny překládá jako Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. HACCP udává, co je nezbytné k tomu, aby se předešlo riziku nebezpečí, které mohou ohrozit spotřebitele, ještě předtím než tato situace nastane.

Zobrazit víc

IATF

IATF je zkratkou pro The International Automotive Task Force - mezinárodní pracovní skupinu pro automobilový průmysl. IATF byla vytvořena s cílem poskytovat zákazníkům automobilového průmyslu po celém světě výrobky s lepší kvalitou.

Zobrazit víc

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram je záznam příčinné souvislosti řešeného problému a jeho kořenových příčin. Zjištěné příčiny je pak možné eliminovat a tím problém trvale odstranit.

Zobrazit víc

ISO

ISO je zkratkou pro International Organization for Standardization - Mezinárodní organizaci pro standardizaci. Organizace byla založena 23. února 1947, sídlí v Ženevě ve Švýcarsku a působí v 164 zemích.

Zobrazit víc

Kaizen

Kaizen je jednoduchý nástroj urychlující tempo neustálého zlepšování procesů pomocí malých změn.

Zobrazit víc

Kanban

Kanban je metoda řízení toku materiálu a informací s cílem uspokojit zákazníka dodáním správného produktu ve správném čase, v požadovaném množství a v požadované kvalitě. Kanban je základem systému pro "Just in Time". Kanban vznikl v rámci výrobního programu Toyota (Toyota Production System). Jeho autorem je Taiichi Ohno, průmyslový inženýr Toyoty. Kanban je inspirován systémem supermarketu, kde jsou police se zbožím doplňovány pouze v případě, že zboží se míjí. Kanban je akronym pro japonský výraz signální štítek.

Zobrazit víc

Kontrolní plán

Kontrolní plán je nástroj managementu, který slouží k řízení aktivit směřujících ke zlepšení procesů nebo produktů s cílem zvýšit spokojenost zákazníka.

Zobrazit víc

Korelační diagram, korelace

Korelace je pojem, popisující statistickou závislost mezi minimálně dvěma parametry.

Zobrazit víc

Lean Office, Štíhlá administrativa

Podobně, jak ve výrobních procesech i v administrativních procesech je možné najít aktivity, které jsou plýtváním. Zavedení prvků štíhlé výroby do administrativních procesů nazýváme Štíhlá kancelář nebo Lean Office.

Zobrazit víc

Lean Six Sigma

Soubor technik a nástrojů zaměřených na snižování ztrát v procesech pomocí přístupů lean managementu a statistických nástrojů.

Zobrazit víc

Malware

Malware je počítačový program, jehož úkolem je napadení útočníkem, který tak získá přístup do zařízení uživatele. Účelem může být poškození, odcizení dat nebo sledování uživatele. Do malwaru spadají počítačové viry, spyware, adware, phishing, trojští koně, rootkitty apod. 

Zobrazit víc

MSA

MSA je zkratkou pro pojem Analýza systému měření (Measurment System Analysis), která se používá při hromadné výrobě a zjišťuje, zda naměřená data a hodnoty můžeme považovat za spolehlivá, a jaká je efektivnost měření. Metoda MSA byla původně vyvinuta pro automobilový průmysl, ale její využitelnost je dnes rožšířena do mnoha oborů.

Zobrazit víc

Organizace Six Sigma

V roce 1980 společnost Motorola představila program zaměřený na snižování zmetků pod názvem Six Sigma. V roce 1995 společnost General Electric zavedla tento program jako hlavní byznys strategii. Pojem Six Sigma je společností Motorola registrovanou ochrannou známkou od roku 1993.

Zobrazit víc

Osobní údaj

Osobní údaje jsou podle Článku 4 odstavec 1 nařízení GDPR jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků

Zobrazit víc

PDCA cyklus

PDCA cyklus je iterativní metoda řízení, která se skládá ze čtyř kroků Plan-Do-Check-Act. Používá se pro řízení podnikových procesů, výrobních procesů nebo procesů kontinuálního zlepšování.

Zobrazit víc

Phishing

Pojmu phishing rozumíme jako formě útoku nebo podvodné technice, která se používá v elektronické komunikaci, kdy se útočník vydává za určitou autoritu snaží se z daného člověka získat citlivé informace jako např. hesla, piny ke kreditním kartám, údaje internetového bankovnictví nebo rovnou peníze. 

Zobrazit víc

Plánovaná údržba

Plánovaná údržba je jedním z pojmů Total Productive Maintenance (TPM). Smyslem plánované údržby je snižování ztrát způsobených neočekávanými poruchami zavedením plánu preventivních a prediktivních postupů údržby.

Zobrazit víc

Poka-yoke

Poka-yoke (jap. ポカヨケ), v překladu zabezpečení proti chybě, je systém, který redukuje možnost lidského omylu na nulu. Systém poka-yoke je součástí Toyota Production System.

Zobrazit víc

PPAP

PPAP je zkratka pro anglický název Production Part Approval Process, který můžeme přeložit jako Proces schvalování dílů do sériové výroby. Jedná se o metodu, která napomáhá nastavení procesů schvalování dílů nebo součástek do výroby.

Zobrazit víc

Problem solving

Jedná se o proces řešení nebo hledání řešení jakéhokoli problému. Schopnost řešení problémů je důležitou schopností každého jedince, ale jedná se i o velmi důležitou vlastnost pro pozici manažera nebo lídra. Tato vlastnost je rozhodující pro úspěch jak u jednotlivců tak i týmů.

Zobrazit víc

PSB

PSB neboli Odpovědnost za bezpečnost produktu označuje osobu nebo organizaci, která je odpovědná za zajištění toho, aby byl produkt navržen, vyroben a uveden na trh bezpečným a vyhovujícím způsobem v souladu s platnými zákony a předpisy. Je také odpovědná za hodnocení rizik spojených s produktem.

Zobrazit víc

Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) je metoda přenosu zákaznických požadavků definovaných pro produkt na kvalitativní výrobní charakteristiky produktu.

Zobrazit víc

REACH

Nařízení REACH je nařízení Evropské unie přijaté na zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, které mohou způsobit chemikálie, a zároveň ke zvýšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU. Podporuje také alternativní metody posuzování nebezpečnosti látek s cílem snížit množství testů na zvířatech.

Zobrazit víc

Red Tag

Tag je anglický pojem pro štítek. Red tag, nebo červený štítek se používá v 5S pro označení položky, o níž nevíme říci, zda je nutná. Červený štítek se používá také v rámci TPM i pro označení nedostatku na strojním zařízení, které není obsluha schopna odstranit samostatně.

Zobrazit víc

SIPOC analýza

SIPOC analýza, nebo také SIPOC mapa je jednoduchý nástroj pro zmapování podnikových procesů.

Zobrazit víc

SMED

SMED je zkratka pro Single Minute Exchange of Dies, což v češtině znamená Výměna nástroje během jedné minuty nebo také Přetypování výrobních zařízení. Jedná se o jednu z metod štíhlé výroby a hlavním cílem je snížit potřebný čas na nastavení a seřazení strojů z řádu hodin do řádu minut. Touto metodou se dá předcházet plýtvání a urychlit výrobu. 

Zobrazit víc

Štíhlá výroba

Lean production, nebo štíhlá výroba, je soubor nástrojů zaměřených na odstranění aktivit, které nemají pro zákazníka přidanou hodnotu a představují ztrátu pro společnost.

Zobrazit víc

SWOT analýza

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů, které podniku slouží k sestavení strategie podniku. Hodnotí současnou situaci organizace a situaci jejího okolí. Tato analýza je součástí především dlouhodobého strategického plánování podniku, tudíž se nejedná o pohou identifikaci silných a slabých stránek, přílžitostí a hrozeb, ale dají se díky této analýze nalézt další strategie a způsoby při řešení problémů podniku.

Zobrazit víc

TIMWOODS v Lean Six Sigma - 8 druhů plýtvání

Ve světě Lean Six Sigma existuje 8 druhů ztrát/plýtvání. Zapamatovat si je můžete pomocí akronymu TIMWOODS.

Zobrazit víc

TISAX

TISAX je zkratkou pro Trusted Information Security Assessment Exchange a slouží k prokázání, že dodavatel (zejména Tier 1 a Tier 2) do automobilového průmyslu splňuje náročné požadavky informační bezpečnosti. Systém TISAX byl vytvořen Německou Asociací automobilového průmyslu VDA.

Zobrazit víc

TOC

TOC je zkratkou pro pojem Teorie omezení (Theory of Constraints). Jedná se o univerzální analytickou metodu, která nabízí nový přístup k řízení a trvalému zlepšení činnosti podniku. Hlavním cílem TOC je najít a identifikovat nejužší místo v systému neboli omezení z pohledu definovaných cílů a toto omezení začít využívat. Zaměřením na nejslabší článek je dosaženo reálných přínosů. Pokud by systém žádné omezení neměl, pak by dosahoval cíle v neomezené míře.

Zobrazit víc

VDA

VDA je německou zkratkou pro asociaci automobilového průmyslu, která sdružuje více než 620 německých společností z automotive oblasti. Mezi výrobce automobilů, které VDA zastupuje patří například BMW, Volkswagen AG, AUDI či Mercedes Benz. VDA pro své členy a dodavatele v řetězci vydává příručky a normy seskupující náročné požadavky vyžadované v automotive.

Zobrazit víc