Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Prohlášení o nestrannosti

Vrcholový management společnosti řídí střet zájmů a zajišťuje objektivitu svých činností souvisejících s certifikací systému managementu, včetně všech pracovníků, kteří se účastní činností souvisejících s certifikací systému managementu a kteří jsou zavázáni k nestrannosti.

V zájmu zajištění nestrannosti a vyloučení střetu zájmů pracovníci - auditoři, kteří se účastní certifikačních činností, neprovádějí školicí aktivity v rámci vzdělávacího institutu. Ve společnosti je zamezena výměna informací mezi organizačními složkami včetně oddělených informačních systémů.

Společnost průběžně identifikuje, analyzuje, hodnotí a dokumentuje rizika týkající se střetu zájmů. Pokud existují ohrožení nestrannosti, společnost taková ohrožení odstraňuje nebo minimalizuje a zdokumentuje zbývající riziko. Identifikovaná potenciální ohrožení analyzuje bez ohledu na to, zda vznikla v rámci certifikačního orgánu nebo zda vyplynula z činností dalších osob, orgánů nebo organizací. Pokud tento vztah vyvolává nepřijatelné ohrožení nestrannosti, certifikace nesmí být poskytnuta.

Vrcholový management musí přezkoumat jakékoli zbývající riziko, aby stanovil, zda je v úrovni přijatelného rizika.
Postup posouzení rizik musí zahrnovat identifikaci a konzultaci s vhodnými zúčastněnými stranami k posouzení otázek týkajících se nestrannosti, zahrnujících otevřenost a vnímání veřejnosti. Konzultace s vhodnými zúčastněnými stranami musí být vyvážená, bez převahy jednoho zájmu.

Společnost jako certifikační orgán nesmí certifikovat systém managementu kvality jiného certifikačního orgánu. Rovněž nesmí nabízet nebo poskytovat konzultace o systému managementu a nesmí propagovat nebo nabízet své činnosti v souvislosti s činnostmi organizace, která poskytuje konzultace o systémech managementu.

Společnost nesmí certifikovat systém managementu, na který poskytovala interní audity, minimálně dva roky po skončení těchto interních auditů.

V případě poskytnutých konzultací od organizace, která má vztah se společností, nesmí společnost certifikovat systém managementu minimálně dva roky po skončení konzultace.
Společnost nesmí využívat pro audity systému managementu konzultační organizaci, netýká se to smluvních jednotlivců jako auditorů.

Pracovníky, kteří poskytují konzultace o systému managementu, nesmí společnost využít při auditech nebo při jiných certifikačních činnostech pro klienta, u kterého se zúčastnili konzultací o systému managementu, minimálně dva následující roky po ukončení konzultací.

Společnost vyžaduje od všech pracovníků společnosti, interních nebo externích, příp. i členů komisí, kteří by mohli ovlivnit certifikační činnosti, aby odhalili jakoukoli jim známou situaci, která pro ně nebo pro společnost, jako certifikační orgán, může představovat střet zájmů. Tato informace představuje vstup při zjišťování ohrožení nestrannosti. V případě, že nemohou prokázat, že střet zájmů neexistuje, nesmějí takové osoby využívat interně ani externě.
 

Seznam ISO norem, které certifikujeme