Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Certifikace manažerských systémů

Provádíme externí audity systémů managementu kvality dle ISO 9001, environmentálních systémů managementu podle ISO 14001, systémů managementu BOZP podle normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001), energetických systémů managementu podle ISO 50001, systémů managementu informační bezpečnosti podle ISO / IEC 27001, systémů řízení IT služeb dle normy ISO / IEC 20000-1 a systémů managementu udržitelnosti akcí podle normy ISO 20121.

Certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek normy ISO 9001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále ho zlepšovat.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního řízení v organizacích. Systém environmentálního managementu slouží k řízení a usměrňování organizace s ohledem na kvalitu životního prostředí. Základní požadavek normy ISO 14001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a zavést neustálé zlepšování systému.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu BOZP podle normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích. Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) pomáhá organizacím připravit koncepci a dlouhodobé cíle, které zohledňují právní a jiné požadavky a informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích. Základní požadavek normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu BOZP a zavést neustálé zlepšování systému.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu informační bezpečnosti podle normy ISO / IEC 27001

Norma ISO / IEC 27001 specifikuje požadavky na sestavení, implementaci, provoz, monitorování, přezkoumání a zlepšování systému managementu informační bezpečnosti. Cílem normy je systematicky zajistit aby nedošlo k narušení informační bezpečnosti organizace a zamezit tak vážným finančním škodám, nebo případné ztrátě důvěryhodnosti organizace.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu kvality zdravotnických prostředků podle normy ISO 13485

Norma ISO 13485 specifikuje požadavky na systém řízení kvality v organizacích, které chtějí prokázat kvalitu spojenou s vývojem, výrobou, distribucí, instalací a prodejem zdravotnických zařízení. Norma ISO 13485 slaďuje zákonné a další specifické požadavky na zdravotnická zařízení a přináší jednotné požadavky na kvalitu v oblasti zdravotnických prostředků.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému energetického managementu podle normy ISO 50001

Norma ISO 50001 specifikuje požadavky na systém energetického managementu v organizacích. Systém energetického managementu slouží k řízení a usměrňování organizace s ohledem na spotřebu a regulaci energií. Základní požadavek normy ISO 50001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém energetického managementu a zavést neustálé zlepšování systému.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu služeb podle normy ISO / IEC 20000-1

Norma ISO / IEC 20000-1 specifikuje požadavky na systém managementu služeb v organizacích, které chtějí prokázat kvalitu řízení služeb jako je například podpora infrastruktury, aplikací a zákaznických požadavků, které je třeba řízenou formou vyřešit. Základními požadavky normy je zavést proces neustálého zlepšování řízení služeb, aplikace procesního modelu PDCA a implementace požadavků na plány, dokumentaci a záznamy za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu udržitelnosti akcí podle normy ISO 20121

Norma ISO 20121 specifikuje požadavky na systém managementu udržitelnosti akcí pro organizace, které organizují společenské akce. Plněním požadavků normy ISO 20121 organizace prokazuje svůj systematický přístup k zachování ekonomického, environmentálního a sociálního prostředí při všech typech společenských akcí. Základními požadavky normy je eliminace dopadů společenských akcí na externí prostředí a zavedení procesu neustálého zlepšování v dané oblasti.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace BCMS (Business Continuity Management System) podle normy ISO 22301

Norma ISO 22301 specifikuje požadavky a pravidla pro zajištění kontinuity v podnikání a pomáhá společnostem k rychlému zotavení v případě nepředvídatelných událostí. Jejím cílem je připravit společnosti a chránit je v případě pokud nastane mimořádná nepředvídaná událost jakými je například živelná katastrofa, výpadek elektrické energie, požár, nedostatek pracovníků v důsledku pandemie, teroristický útok, hromadný výpadek IT technologií, porucha klíčových výrobních či technologických zařízení a další hrozby.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin dle normy ISO 22000

Norma ISO 22000 specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin v organizacích, v nichž spojuje a integruje klíčové prvky stanovené na bezpečnost potravin. Norma ISO 22000 je určena pro společnosti působící v oblasti výroby, zpracování a distribuce potravin, které jsou povinné plnit legislativní předpisy kladené na bezpečnost a hygienu v rámci potravinového řetězce. Norma specifikuje a integruje požadavky, které zahrnují legislativní požadavky, analýzu rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Certifikací ISO 22000 důvěryhodně prokážete plnění mezinárodních standardů v oblasti bezpečnosti potravin.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce podle normy ISO 28000

Norma ISO 28000 byla vydána v roce 2007, přičemž jako první specifikuje požadavky a pravidla pro bezpečný dodavatelský řetězec přičemž hlavním cílem je minimalizace rizik spojených s infrastrukturou, dopravou a lidským faktorem v rámci dodavatelského řetězce. Je určena pro organizace, které působí v oblasti logistiky, dopravy a skladování zboží. Požadavky normy ISO 28000 vycházejí z norem ISO 9001 a ISO / IEC 27001 s tím, že se přihlíží k osobité specifika oblasti, pro kterou je určena.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu podle normy ISO 41001 - Facility management

Norma ISO 41001 specifikuje Požadavky na systém managementu v organizacích, které provádějte správu budov, tzv. Facility management. Systém managementu dle normy ISO 41001 služte na řízení a usměrňováním organizacím při správě budov, pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a šetří náklady spojené se správou budov. Základní Požadavky normy ISO 41001 je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu - facility management a zavést neustále zlepšováním systému.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu podle normy ISO/IEC 42001:2023 - Řízení systému umělé inteligence

Norma ISO/IEC 42001 specifikuje požadavky na systém managementu umělé inteligence (AIMS). Cílem normy je pomoci organizacím efektivně řídit vývoj, nasazování a provoz systémů umělé inteligence zodpovědným a etickým způsobem. Norma ISO/IEC 42001 stanovuje komplexní soubor požadavků, které pokrývají celý životní cyklus systémů umělé inteligence od jejich návrhu a vývoje až po nasazení a provoz.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu soukromých bezpečnostních operací podle normy ISO 18788

Norma ISO 18788 specifikuje požadavky na systém řízení soukromých bezpečnostních operací pro organizace, které zajišťují fyzickou ochranu objektů, osob nebo veřejných akcí. Plněním požadavků normy ISO 18788 organizace prokazuje svůj systematický přístup k zachování bezpečnosti, monitorování, přezkoumání a údržby provozu. Umožňuje neustálý rozvoj bezpečnostních služeb a zároveň zajišťuje bezpečnost zákazníků a dodržování lidských práv. Základními požadavky normy je zajištění souladu výkonu bezpečnostní činnosti se zákonem, předpisy a lidskými právy. Rovněž eliminuje negativní dopady na externí prostředí, aktivně řídí rizika s cílem zavedení procesu neustálého zlepšování v dané oblasti.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému protikorupčního managementu dle normy ISO 37001

Norma ISO 37001 specifikuje požadavky na systém uplatňování protikorupčních nástrojů, prevenci, detekci a získání kontroly nad korupčním chováním v organizacích. Norma ISO 37001 může být implementována v jakékoli organizaci avšak nejčastěji ji využívají hlavně organizace spadající pod státní správu, samosprávy a korporace.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu whistleblowing-u podle normy ISO 37002

Norma ISO 37002 specifikuje požadavky na systém oznamování protiprávního jednání (tzv. Whistleblowing), implementaci a udržování efektivního systému řízení založeného na zásadách důvěry, nestrannosti a ochrany. Norma ISO 37002 může být implementována v jakékoli organizaci avšak nejčastěji ji využívají organizace spadající pod státní správu, samosprávy a korporace.

Mám zájem Bližší informace

Certifikace systému managementu kvality v překladatelských službách podle normy ISO 17100

Norma ISO 17100 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v překladatelských službách. Zaměřuje se hlavně na společnosti, které zajišťují překladatelské služby. Úspěšnou aplikací normy ISO 17100 překladatelská společnost deklaruje schopnost svých procesů a zdrojů k poskytování překladatelských služeb, které splňují požadavky klienta a ostatní platné normativní a legislativní specifikace.

Mám zájem Bližší informace