Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

O nás

Společnost CEMS, s. r. o. byla založena v roce 2004 čtyřmi jednateli, kteří působili v oblasti kvality. Posláním společnosti je pozvednout certifikaci, poradenskou činnost a školení na úroveň pomoci zákazníkům s kladením důrazu na kvalitu, detaily, jednoduchost a komplexnost. Službu v této podobě poskytujeme pro všechny typy zákazníků s mezinárodním působením.

Hlavní přidanou hodnotou pro zákazníka je nestranná a kvalitní analýza prostředí a na jejím základě implementace projektů do praxe na všech úrovních organizace.
 

V čem jsme jiní

01
Komplexná řešení
záleží nám na komplexním řešení problémů!
02
Odborníci s dlouholetou praxí
pečlivě vybíráme odborníky s více než 10 letou praxí!
03
Promptní reakce
nenecháme Vás čekat na odpověď
04
Trvalé zlepšování
dbáme na neustálé zlepšování poskytovaných služeb!
05
Podpora
vždy hledáme možnosti jak dosáhnout spokojenosti našich zákazníků!
06
Moderní technologie
jdeme s dobou a používáme nejnovější řešení!

Personální zabezpečení

V roce 2014 společnost přepracovala své procesy a vytvořila novou vizi. Díky svému unikátnímu systému práce má
možnost kapacitně pracovat na 20 projektech současně.
Aktuálně v rámci společnosti CeMS-CO s. r. o. působí:
4 projektoví manažeři
9 externí auditoři
14 odborníků působících v oblasti kvality, zlepšování procesů projektového řízení, statistických metod a průmyslového inženýrství
12 odborníků působících v oblasti HR, zlepšování manažerských, osobnostních a obchodních dovedností a leadershipu

Společnost CeMS si díky své kvalitě a komplexnosti služeb vybírá stále více organizací. Proto se neustále rozrůstáme a hledáme nové talenty. Pokud máte zájem pracovat na pozicích lektorů nebo auditorů zanechte nám Vaše údaje.

Kvalitní a zkušený tým

Naši konzultanti jsou zkušení odborníci, kteří dlouhodobě vykonávají tréninky, školení a implementace v praxi. Vykonávají projektovou činnost, v minulosti působili ve vedoucích funkcích v různých odvětvích.
 

Odvětvoví experti
Partnerské organizace
Poradcové oblastí
Jednatelé
Vedoucí projektů
projekt
1
projekt
2
projekt
N
0+
realizovaných projektů
0+
roční praxe
0+
vyškolených lidí

Akreditace

Společnost CeMS postupně akredituje školení, aby splňovaly standardy dalšího vzdělávání podle České republiky. Jako certifikační orgán se zavazujeme k nezávislosti a nestrannosti. 
 

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky rozhodlo udělit akreditaci vzdělávacím programem:

 • Auditovaní systémů managementu
 • Manažer kvality
 • Projektové řízení

 

Vzdělávací program Auditovaní systémů managementu  je zaměřen na vyškolení interních auditorů. Vzdělávací program je rozdělen do modulů, které je možné v případě potřeby absolvovat i samostatně:

 

 • Modul - Interní auditor systému managementu jakosti dle normy ISO 9001
 • Modul - Interní auditor systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001
 • Modul - Interní auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001

 

Vzdělávací program Manažer kvality  je zaměřen na získání kvalifikace pro výkon pracovní funkce Manažera kvality v organizacích. Vzdělávací program je rozdělen do modulů, které je možné v případě potřeby absolvovat i samostatně:

 

 • Modul - Základy systémů managementu jakosti
 • Modul - Popis a dokumentace procesů organizace
 • Modul - Postup implementace systému managementu jakosti v organizacích
 • Modul - Statistické metody a manažerské nástroje pro zlepšování
 • Modul - Plánování a řízení v systémech managementu jakosti
 • Modul - Metrologie

 

Vzdělávací program Projektové řízení  je zaměřen na získání kvalifikace pro výkon pracovní funkce Projektového manažera v organizacích. Vzdělávací program je rozdělen do modulů, které je možné v případě potřeby absolvovat i samostatně:

 • Modul - Základy projektového řízení
 • Modul - Příprava a plánování projektů
 • Modul - Řízení projektů
 • Modul - Sestavení a řízení projektového týmu
 • Modul - Management rizik

 

Certifikační orgán CEMS, s. r. o. (dále jen, CO), usiluje o to, aby byl veřejností vnímán jako důvěryhodný partner, nejen svými zákazníky, ale i všemi zúčastněnými stranami, se kterými při své činnosti přichází do styku. CO se také zavazuje, že veškeré činnosti týkající se certifikačních a školících aktivit jsou nestranné, a tedy nemají žádný komerční a ani jiný vztah, který by porušoval jeho nezávislost.

CO zaručuje, že průběh výkonu činnosti certifikace a hodnocení zkoušek, není závislý na finančním zájmu společnosti. Jednou z priorit je objektivně rozhodovat, posuzovat a postupovat vždy transparentně, a předcházet jakýmkoli konfliktům zájmů. Certifikační orgán odpovídá stejně za nestranné rozhodnutí týkající se certifikace včetně udělování, udržování, rozšiřování, obnovy, pozastavení a rušení platnosti certifikace. V zájmu zachování nestrannosti neprovádí poradenské aktivity u zákazníků, kteří využívají certifikační služby společnosti CEMS, s. r. o. a procházejí procesem certifikace.
 

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na internetovém portálu www.cems-cz.com

dále se bude uvádět jen "stránky CeMS-CO".

CeMS-CO s. r. o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČO: 9800646, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudů v Brně, odd. C vložka 121006 (dále jen "poskytovatel") 

vydává s účinností od 6.1. 2021 následující obchodní podmínky:

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluv o poskytování služeb na stránkách CeMS-CO, uzavřených mezi poskytovatelem a uživatelem, jejichž předmětem je používání služeb na stránkách CeMS-CO. V případě, že uživatel služeb nesouhlasí s jejich dodržováním, nemůže služby na stránkách CeMS-CO používat.

Smluvní strany se dohodly, že tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny smlouvy o poskytování služeb (objednávání placených služeb) ode dne jejich akceptace uživatelem, na základě kterých poskytovatel poskytne uživateli sjednané služby.

V případě, že poskytovatel a uživatel uzavřou písemnou smlouvu, ve které si dohodnou podmínky v rozporu s těmito obchodními podmínkami, budou ustanovení smlouvy upřednostněny před zněním obchodních podmínek.

II. Způsob uzavírání smluv o poskytování služeb (objednávání placených služeb)
Smlouvy o poskytování služeb (objednávání placených služeb), na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, budou uzavírat tímto způsobem:

V případě zájmu o placené služby vyplní uživatel formulář objednávky (registrační formulář) podle vzoru, který má poskytovatel stejně jako tyto obchodní podmínky zveřejněny na svých stránkách. V objednávce (registrační formulář) je povinen vyplnit řádně všechny požadované údaje a za správnost údajů odpovídá objednatel. V případě zájmu o změnu poskytnutých údajů poskytne objednatel změněné údaje na e-mailovou adresu info@cems-cz.com. Změna údajů nastane až po jejím písemném potvrzení provozovatelem.

Vyplněnou objednávku (registrační formulář) doručí uživatel poskytovateli jako návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. Poskytovatel přijme objednávku a potvrdí objednané služby nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího zaslání. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb platí od doby, kdy je doručena poskytovateli. V případě, že jde o aktivaci online poskytovaných služeb, jejich aktivace proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednávky.

Fakturace za objednané služby je realizována v závislosti na platném ceníku (příloha č. 1) zveřejněném na stránkách poskytovatele.

Po přihlášení na školení a potvrzení přijetí objednávky je poskytovatel oprávněn vystavit zálohovou fakturu na základě zaslané objednávky se splatností 14 dnů ode dne přihlášky k poskytnutí vzdělávacích služeb.

Při službách poskytovaných online je poskytovatel oprávněn vystavit zálohovou po přijetí objednávky se splatností 14 dní na základě výpočtu celkové ceny, která je uvedená v objednávce přijaté od poskytovatele. V případě, kdy půjde o paušální službu, bude poskytovatel pravidelně fakturovat sumu odsouhlasenou v objednávce.

III. Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinný:

 • v případě objednávky školících služeb je poskytovatel povinen informovat objednatele o aktuálním stavu otevření termínu školení. V případě přesunutí školících služeb na jiný termín je poskytovatel povinen informovat objednatele o novém termínu, který objednatel potvrdí nebo odmítne. V případě přesunutí termínu nebo zrušení termínu školení má objednatel právo na vrácení uhrazené částky v plné výši a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o zrušení služby. V případě potvrzení nového termínu školení ze strany objednatele platí stejné podmínky jako při řádném objednání uvedené služby (podmínky stejné jako při původním objednání termínu školení).
 • v případě vystavení zálohové faktury, nejpozději do 5 pracovních dnů od úhrady zálohové (rozumí se datum připsání částky na účet poskytovatele) vystavit uživateli fakturu (daňový doklad) a nejpozději do 5 pracovních dnů aktivovat objednané služby.
 • dodávat uživateli služeb řádně služby jím objednané.
 • při zveřejňování údajů, které mají charakter osobních údajů (u zadavatelů fyzických osob), dodržovat zákon o ochraně osobních údajů.
 • při šíření zadaných údajů dodržovat jako šiřitel reklamy zákon o reklamě.

Poskytovatel je oprávněn:

 • vystavit zálohovou fakturu za objednané služby se splatností 14 dní,
 • opravovat gramatické chyby nebo nepřesnosti v zadaných údajích (např. změna kategorie, změna názvu aktivity, změna osobních údajů,…) s cílem dodržet zásady jazykové kultury, gramatických a pravopisných pravidel a správnost vybraných položek aktivity. Tyto chyby je poskytovatel oprávněn opravit bez upozornění uživatele. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené provedením takové opravy v zadaném textu nebo za škody, o kterých je tvrzeno, že byly tímto způsobeny.
 • Vzhled stránek CeMS-CO a jeho obsah, logo, ikony, výběr a uspořádání prvků, jejich organizace, grafika, odkazy, konverze a další záležitosti s nimi související, jsou chráněny autorským právem, zákonem o ochranných známkách a dalšími právními předpisy vztahujícími se k průmyslovému vlastnictví v rámci klauzule všechna práva vyhrazena. Uživatel služeb nezískává k prvkům prostřednictvím stránek CeMS-CO žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně vystavován v jakékoli podobě nebo prostřednictvím jakýchkoliv prostředků, především včetně zařízení elektronických, mechanických, foto kopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

IV. Práva a povinnosti uživatele
Uživatel je povinen:

 • v registračním formuláři poskytnout poskytovateli aktuální a pravdivé údaje. Zároveň vyjadřuje výslovně svůj souhlas s jejich zpracováním a zveřejněním.
 • vyplněním a potvrzením registračního formuláře dát na vědomí svůj bezvýhradný souhlas se zněním a s akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek, které je povinen po celou dobu používání služeb na stránkách CeMS-CO dodržovat.
 • zaplatit poskytovateli zálohovou fakturu vystavenou na základě poskytnutých služeb ve stanovené lhůtě splatnosti. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet poskytovatele služeb.
 • nepoškozovat dobré obchodní jméno poskytovatele služeb a jím poskytovaných služeb.
 • nenarušit operační systém stránek CeMS-CO,
 • dodržovat morální zásady, a tedy zákaz umísťovat jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, obscénní, pornografické nebo hanlivé materiály na stránkach CeMS-CO. Poskytovatel služeb si proto vyhrazuje právo na monitorování a cenzurování zadaných údajů.
 • v případě zájmu o zveřejnění chráněného označení resp. ochranné známky předložit oprávnění o používání chráněného označení resp. ochranné známky. V takovém případě je zadavatel povinen spolu s objednávkou zaslat poskytovateli služeb i kopii osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku, případně výpis z registru.

V. Poskytované služby, ceník, sankce a storno poplatky

Poskytovatel poskytuje uživatelům objednané služby za podmínek a za ceny uvedené v jeho aktuální nabídce. Aktuální nabídka služeb poskytovatele jakož i ceník služeb jsou zveřejněny na stránkách CeMS-CO. V případě, že k uvedené službě není uvedena cena, je možné získat cenovou nabídku na vyžádání.

Kromě uvedených cen služeb jsou zpoplatněny doplňkové úkony následujícím ceníkem:

 • 500 CZK opakované vystavení osvědčení o absolvování vzdělávání s opravou osobních údajů (v případě pokud byly poskytnuty osobní údaje správné a chyba byla zaviněna na straně poskytovatele je oprava bezplatná). 
 • 1000 CZK vystavení osvědčení o absolvování vzdělávání v libovolném cizím jazyce.

Standardní splatnost faktur společnosti CeMS-CO je do 14 dnů od vystavení. Úrok z prodlení je stanoven ve výši 0,05% z celkové neuhrazené částky faktury za každý den prodlení po splatnosti.

V případě potvrzení méně než 5 účastníků na otevřené školení si vyhrazujeme právo po vzájemné dohodě na zrušení nebo změnu termínu kurzu, poplatek za kurz vracíme v plné výši. 

Vyhrazujeme si právo změnit termín kurzu v případě neočekávaných událostí. O změně termínu jsme povinni informovat Vás minimálně 24 hodin před začátkem kurzu.

V případě úplného zrušení kurzu všem účastníkům vracíme uskutečněné platby v plné výši do 5 pracovních dnů. 

V případě neúčasti účastníka na objednaném termínu je možnost náhrady termínu za nový s doplatkem ve výši 50% z ceny kurzu.

Storno poplatky za otevřené kurzy:

 • 31 dní před začátkem kurzu lze uskutečnit bezplatné storno. 
 • 30 - 15 dní před začátkem kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 30% z ceny. 
 • 14 - 7 dní před začátkem kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 50% z ceny. 
 • 6 - 1 dní před začátkem kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 75% z ceny. 
 • při neúčasti přihlášeného zákazníka na kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 100% 

Uvedené storno podmínky platí i v případě, že nebyla vystavena zálohová faktura. Faktura za storno přihlášky na kurz je vystavena do 14 dnů od realizace kurzu, na který byl účastník přihlášen. Změna osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@cems-cz.com. 

VI. Ochrana osobních údajů

Náš přístup k ochraně Vašich osobních údajů je mimořádně odpovědný a klademe na něj velký důraz. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na následujícím odkazu: Ochrana osobních údajů. 

VI. Závěrečná ustanovení

Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Očanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.).Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči uživateli dnem jeho registrace u poskytovatele na stránkách CeMS-CO. Na jakékoliv změny bude uživatel poskytovatelem služeb upozorněn. Vzor objednávky (návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb) je zveřejněn na stránce poskytovatele služeb spolu s těmito obchodními podmínkami. Uživatel prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a na znak souhlasu s jejich obsahem vyplňuje svůj registrační formulář s cílem využívat služby poskytovatele na stránkách CeMS-CO.

Pro zjištění platnosti certifikátu systému managementu prosím vyplňte IČO společnosti, o kterou se zajímáte:

 

Politika kvality CeMS, s. r. o. definuje strategické směrování organizace s ohledem na závazné plnění aplikovatelných požadavků v rámci vymezeného rozsahu předmětu systému managementu.

Zohledňuje relevantní souvislosti mezi požadavky zákazníka a aplikovatelností předpisů a regulačních požadavků s cílem zvládat rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit schopnost zhodnocování spokojenosti zákazníků.

Cílem společnosti CEMS, s. r. o. je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, informační bezpečnost, kvalitu, ceny a termíny dodání produktů a služeb, a také na minimálně dopady na životní prostředí.

Při realizaci svých aktivit vycházíme z prozkoumaných požadavků zákazníků a obchodních partnerů s cílem jednat v souladu s očekáváním zákazníků a proto se management společnosti zavazuje:

 • Trvale zlepšovat výkonnost a efektivnost systému managementu jakosti, který je nezbytný pro zvyšování konkurenceschopnosti organizace.
 • Vnímat péči, odpovědnost a kvalitu poskytovaných služeb pro spokojenost zákazníka, jako základní povinnosti všech zaměstnanců a zjištěné neshody ihned odstraňovat.
 • Při zajišťování činnosti využívat maximálně ekonomické a hospodárné postupy.
 • Zohledňovat legislativní, právní a jiné požadavky, kterými se společnost zavázala.
 • Otevřeně komunikovat a podporovat týmovou práci.
 • Zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost pracovníků organizace pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb.
 • Vytvářet kulturu příjemného prostředí, která povzbuzuje pracovníky na všech úrovních aktivně se zapojit do systému managementu a tím podporovat zlepšování vlastních postupů a procesů.
 • Relevantní připomínky veřejnosti neprodleně vyhodnocovat.
 • Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků, konečných uživatelů a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků.
 • Přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle jakosti organizace pro zlepšování systému kvality a kvality svých produktů a služeb.

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti. Všichni řídící pracovníci společnosti jsou povinni tuto politiku kvality uplatňovat v praxi, přijímat účinná opatření pro další rozvoj.
 

Mám zájem o více informací

Napište nám vaše požadavky a my vás budeme kontaktovat