Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Náš přístup k ochraně Vašich osobních údajů je mimořádně odpovědný a klademe na něj velký důraz.
Opíráme se o zákon č.110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).
Při zpracovávání Vašich osobních údajů dbáme na zásady zákonnosti, omezení účelu osobních údajů, minimalizaci rozsahu uložení, správnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti.

1. Provozovatel osobních údajů
název společnosti: CeMS-CO s.r.o.
Adresa sídla: 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, Česká republika
IČO: 09800646
DIČ: CZ09800646
Statutární orgán: Bc. Matej Beer
 

2. Odpovědná osoba
Vzhledem k předmětu naší činnosti naše společnost nemá povinnost stanovit a zveřejňovat kontaktní údaje odpovědné osoby. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@cems-cz.com.

3. Důvod zpracování osobních údajů

Zabezpečení našich služeb:

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu: fyzické osoby (titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení) právnické osoby (obchodní jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, DIČ, e-mail, telefon , bankovní spojení), zaměstnanci právnických osob (titul, jméno, příjmení, e-mail), za několika účely: evidence smluv včetně předsmluvních vztahů (cenové nabídky), evidence došlé a odeslané pošty, zpracování účetních dokladů v návaznosti do účetnictví pro vedení kompletní účetní agendy, vystavení certifikátů a osvědčení, evidence uchazečů o zaměstnání.
Zpracování Vašich osobních údajů je součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom zákazníkům a ostatním zainteresovaným osobám nemohli poskytnout naše služby v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Návštěva webové stránky

Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostních důvodů vždy uchovají spojovací údaje počítače spojujícího se s naší stránkou, seznam webových stran, které navštívíte v rámci naší stránky, datum a trvání Vaší návštěvy, identifikační údaje používaného typu prohlížeče a operačního systému i webové stránky, přes kterou se spojujete s naší stránkou.

Online chat / kontaktní formulář
Online chat zabezpečuje komunikaci se zákazníkem formou online chatu. Slouží k poskytnutí informací zákazníkům. Na zaslání informací, o které máte zájem potřebujeme uchovat Vaše jméno, email a telefon.

Marketingová činnost

Emailové informace Vám zasíláme pouze na základě Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na Odhlásit v každém emaily, který od nás dostanete a ve spodní části stránky cems.sk nebo nás můžete kontaktovat emailem: info@cems-cz.com.


4. Právní základ zpracování osobních údajů zúčastněných osob:
Naše společnost postupuje podle zákona č.110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).
Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

Vaše osobní údaje ve formě jméno, příjmení, telefon, email potřebujeme k vytvoření a uzavření smlouvy ohledně služeb, které u nás využíváte. Účelem zpracování jsou předsmluvní a smluvní vztahy. V případě odmítnutí za výše uvedeným účelem, není možné smluvní vztah uzavřít.

Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vám poskytli relevantní obsah, který je pro Vás zajímavý. Pro tento účel používáme cookies. Bližší informace o cookies naleznete v bodě 6.
Našim zákazníkům odesíláme relevantní emaily, které slouží k získání nových informací souvisejících s nákupem služeb, které jste u nás provedli.
Zpracování osobních údajů na základě oprávněného souhlasu (cookies, odesílání emailů) můžete odvolat pomocí funkce odhlásit se v jednotlivých emailech nebo emailem: info@cems-cz.com. Zpracování cookies můžete upravit přímo ve Vašem prohlížeči.

Dotyčná osoba dává souhlas ke zpracování osobních údajů svobodně, bez nátlaku a vynucování, jakož i bez podmiňování hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro provozovatele.
Dotyčná osoba může souhlas kdykoliv zrušit elektronicky v jednotlivých emailech nebo na info@cems-cz.com.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
Společnost považuje poskytnuté osobní údaje za důvěrné a klade důraz na respektování soukromí.


5. Příjemci
Na poskytování některých služeb potřebuje společnost znát některé osobní údaje dotčených osob a potřebuje jejich poskytovat dalším příjemcům za účelem plnění si zákonných povinností a poskytování služeb v nejvyšší kvalitě.
Vedle svých podnikatelských aktivitách společnost spolupracuje s několika zprostředkovateli, kteří dbají na poskytování služeb v co nejvyšší kvalitě.
Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů dbala na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Při výběru vhodného prostředníka postupovala společnost tak, aby nedošlo k ohrožení práv a právem chráněných zájmů dotčených osob.
Společnost uzavřela se zprostředkovateli ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení písemné smlouvy o zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných zprostředkovateli, jejichž pověřila zpracováním osobních údajů dotčených osob v rozsahu, za podmínek a na účel sjednaný ve smlouvě a způsobem podle zákona o ochraně osobních údajů.

6. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Soubory cookie:
S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie.
Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce. Více o cookies viz. Cookies policy na naší webové stránce.
Další informace o správě souborů cookies naleznete v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím webových stránek, jako například www.allaboutcookies.org
Google Adwords a Google Analytics:
Společnost využívá Google AdWords, jehož prostřednictvím má možnost vytvářet online reklamy a oslovovat lidi právě tehdy, když se zajímají o produkty a služby, které společnost poskytuje. Funkce Remarketing AdWords nám umožňují oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili naše webové stránky. Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlédli. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.
Google Analytics využíváme jen na anonymizované zjišťování návštěvnosti stránky.

7. Podmínky a způsob zpracování osobních údajů dotčených osob
Společnost zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje. Výjimkou může být pouze vyžádání zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.
Společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem než je uvedeno.

8. Doba uchovávání osobních údajů dotčených osob
Je stanovena dle konkrétního účelu zpracování osobních údajů a dle požadavků osobitých předpisů.
Konkrétní doby uchování předepisuje interní předpis Podací plán společnosti vypracován ve smyslu zákona o archivnictví a spisové.
Společnost bezpečně likviduje veškeré osobní údaje, jejichž účel zpracování a doba uchování skončila. Po skončení vymezeného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu a to na výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymizované podobě.
Společnost zabezpečuje zpracovávání osobních údajů dotčených osob ve formě umožňující identifikaci jednotlivých dotčených osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

V případě zpracování osobních údajů, na které byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše údaje zpracovány po dobu 10 let nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

9. Předávání osobních údajů do třetích zemí
Předávání osobních údajů v do třetích zemí a mezinárodních institucí společnost neprovádí.


11. Práva dotyčné osoby spojené se zpracováním jejích osobních údajů


Na základě písemné žádosti může dotyčná osoba uplatnit při všech formách zpracování osobních údajů následující práva (zákonná povinnost, souhlas dotčené osoby, oprávněný zájem, smluvní vztahy):
požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby,

 

Na základě písemné žádosti má dotyčná osoba právo (v případě oprávněného zájmu):

 

V případě pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k výkonu právních úkonů, její práva může zastupovat zákonný zástupce. Po úmrtí dotyčné osoby může její práva uplatňovat blízká osoba.
Žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vybaví společnost bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Společnost je povinna písemně vyřídit žádost dotyčné osoby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Společnost je povinna bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.
Společnost Vás, jak dotyčnou osobu informovala o ochraně Vašich osobních údajů. Byli jste poučeni o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.