Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Postup při certifikaci

 

Pokud máte zájem o certifikaci Vašeho systému managementu, postupujte podle následujících kroků:

  1. Vyplňte Žádost o vypracování cenové nabídky (tlačidlo Mám zájem)
  2. Na základě Vaší žádosti vypracujeme cenovou nabídku
  3. Po akceptování cenové nabídky připravíme návrh Smlouvy o poskytování certifikačních služeb . 
  4. Podpis Smlouvy o poskytování certifikačních služeb  oběma smluvními stranami na období 3 let – stejná platnost certifikace.
  5. Během trvání Smlouvy o poskytování certifikačních služeb  provedeme ve vaší společnosti 1 certifikační audit a 2 kontrolní audity.

 

Proces certifikace manažerských systémů se skládá z následujících fází:

  1. Přípravná fáze – znamená přípravu na audit, kdy vedoucí certifikačního orgánu jmenuje auditorský tým, jehož členy jsou vedoucí auditor, auditor a technický expert. Auditorský tým je zodpovědný za provedení auditu.
  2. Certifikační audit - 1. stupeň – přezkoumání dokumentace certifikované společnosti za účelem ověření splnění požadavků norem. Audit se provádí přezkoumáním poskytnuté dokumentace. Dále se zkoumá, zda klient rozumí požadavkům normy v souvislosti s hlavními činnostmi klienta. Z prvního stupně auditu je vypracován protokol, který obsahuje zjištění z auditu, spolu s určením nedostatků, které musí být do druhého stupně auditu odstraněny.
  3. Certifikační audit - 2. stupeň – audit se realizuje u zákazníka a v jeho jednotlivých provozech. Druhý stupeň auditu se provádí do 6 měsíců od prvního stupně auditu, aby byla zajištěna relevance výstupů z prvního stupně.

 

Provedení auditu se skládá z následujících kroků:

 

4. Dozorové audity 

Pro zachování certifikace je nezbytné v rámci certifikačního cyklu, 3 let od data rozhodnutí o certifikaci, provést dva dozorové audity systému managementu certifikované organizace. Dozorové audity se provádějí na základě Smlouvy o poskytování certifikačních služeb posuzovaného systému managementu v době platnosti certifikace. Pro stanovení termínu obou dozorových auditů je rozhodující datum vydání certifikátu. Musí být proveden minimálně jeden audit každý kalendářní rok. Přípustný rozdíl je - 3 / +1 měsíc, pokud speciální předpisy nestanovují jiné lhůty.

Do recertifikačního (opakovaného) auditu musí být auditované všechny kapitoly systému managementu certifikované organizace.

V rámci dozorových auditů musí dozor pověřeným auditorem, resp. auditory zahrnovat:

 

5. Recertifikace

Recertifikační audit se provádí před skončením platnosti certifikátu tak, aby platnost nového certifikátu navazovala na předchozí. Probíhá v souladu s postupy certifikačního auditu. Cílem recertifikačního auditu je potvrdit pokračující shodu a efektivnost systému managementu jako celku, jakož i pokračující důležitost a aplikovatelnost na rozsah certifikace.
Při recertifikačním auditu je auditováno plnění všech požadavků příslušné normy systému managementu nebo jiného normativního dokumentu.

Klient poskytne k tomuto účelu relevantní dokumentaci o výkonnosti systému managementu během posledního certifikačního cyklu a zprávy z předchozích dozorových auditů.

Recertifikační audit zahrnuje audit na místě, který se týká:

 

Seznam ISO norem, které certifikujeme