Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Politika používání loga a certifikačních značek CeMS-CO

Certifikát systému, resp. značky (logo) se smí použít pouze pro reklamu tohoto systému. Reklama se zaměřením na produkt není přípustná. Držitel certifikátu je sám v plném rozsahu zodpovědný za přípustnou reklamu s vyjádřením o certifikaci systému. Zprávy z auditů mohou být reprodukovány pouze v plném znění s udáním data vyhotovení.

Značky (logo) CeMS-CO s.r.o. může používat pouze organizace, která vlastní platný certifikát o zavedení systému managementu udělený společností CeMS-CO s.r.o. Po uplynutí platnosti certifikačního cyklu musí organizace stáhnout značky (logo) z oběhu. Značky (logo) se smějí měnit jen geometricky shodně ve své velikosti.

CeMS-CO má podle uzavřených Smluv o poskytování certifikačních služeb/recertifikaci právo provádět řádnou kontrolu vlastnictví značek, jejich používání a vystavování jimi vydaných certifikačních značek jednotlivých systémů managementu. V případě nesprávného používání auditoři zaznamenávají neshodu.

Společnost CeMS-CO s.r.o. si vyhrazuje autorská práva na jakékoli změny a úpravy ve značce (logu) společnosti.

Značku (logo) CeMS-CO s.r.o. nelze použít:

 

Dohled nad používáním certifikátu a značky

Během platnosti certifikátu provádí certifikační orgán CeMS-CO s.r.o. dohled nad certifikovanými organizacemi (dozorový/kontrolní audit). Součástí tohoto dohledu je také dohled nad používáním certifikátů a loga CeMS-CO s.r.o.
Dohled nad používáním certifikátů a loga CeMS-CO s.r.o. se provede i v případě podání stížnosti na certifikovanou organizaci a při náhodných zjištěních z katalogů, reklam a podobně.

Seznam ISO norem, které certifikujeme