Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Certifikace systému managementu whistleblowing-u podle normy ISO 37002


Norma ISO 37002 specifikuje požadavky na systém managementu whistleblowing-u (oznamování protiprávního jednání), implementaci a udržování efektivního systému řízení založeného na zásadách důvěry, nestrannosti a ochrany. Norma ISO 37002 může být implementována v jakékoli organizaci avšak nejčastěji ji využívají organizace spadající pod státní správu, samosprávy a korporace. Vláda na svém jednání 1. února 2021 učinila další krok směrem k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. zákon o whistleblowingu). Nový zákon má transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Zákon nabývá účinnosti nejpozději do 17. prosince letošního roku! Ke stejnému datu je navržena i účinnost české právní úpravy. Nové povinnosti se nedotýkají jen státních organizací či velkých nadnárodních koncernů. Vnitřní oznamovací systém musí zřídit všechny firmy s 25 a více zaměstnanci. Norma ISO 37002 může těmto zaměstnavatelům pomoci při tvorbě systému.  

Cílem certifikace je deklarovat:

 • Plnění požadavků mezinárodní normy ISO 37002
 • Zavedení systematického přístupu v oblasti managementu whistleblowing-u (oznamování nesrovnalostí) Zvýšení důvěryhodnosti a standardů podporujících etické chování

Užitek pro zákazníka 

Zavedení a certifikace systému oznamování nesrovnalostí vytváří předpoklady pro zlepšení podmínek v následujících oblastech:

 

Manažerské přínosy
 • Systematický přístup k řízení oznamování protiprávního jednání v rámci
  celé organizace
 • Jasný systém na přijímání zpráv od oznamovatele o přestupcích a protiprávním jednání
 • Monitorování a hodnocení efektivnosti systému managementu oznamování protiprávního jednání
 • Preventivní opatření umožňující upozornit na korupci (whistleblowing apod.)
 • Interní audity
Zvyšování kvality
 • Pravidelné prověřování personálu na protikorupční chování
 • Zlepšení etického a antikorupčního přístupu napříč celou organizací
 • Komunikace politiky a pravidel se zúčastněnými stranami
Ekonomické přínosy
 • Snížení rizika na ztrátu zakázek dobrého jména společnosti odhalením korupčního chování zaměstnanců
 • Zamezení ekonomických ztrát způsobených korupčním chováním
 • Dlouhodobá prosperita firmy
 • Snížení nákladů
Obchodní a marketingové přínosy
 • Zvyšování konkurenceschopnosti
 • Zvyšování důvěryhodnosti pro zákazníka a ostatní zainteresované strany
 • Ochrana dobré reputace, posílení značky na trhu a hodnoty goodwill

 

Přidaná hodnota pro Vás

 • Objektivní zhodnocení současného stavu v rámci systému managementu oznamování nesrovnalostí
 • Zavedení trvalého zlepšování v oblasti systému managementu oznamování protiprávního jednání
 • Odstranění chaosu a nedostatků v organizaci a řízení společnosti, minimalizace rizika korupčního a nekalého jednání
 • Rozšíření obchodních možností a zvýšení důvěryhodnosti
 • Správné nastavení systému managementu oznamování protiprávního jednání a zvýšení dobré reputace pro zákazníky a ostatní zainteresované strany 

 

vzor certifikátu ISO 37002 od CeMS-CO s.r.o.

Certifikát ISO 37002
 

vzor certifikační známky ISO 37002 od CeMS-CO s.r.o.

Certifikační značka ISO 37002