Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Příprava a výkon specifických auditů

Společnost CeMS-CO s.r.o. zajišťuje pomocí nestranných zaměstnanců výkon specifických auditů dle Vámi stanovených normativních, legislativních nebo smluvních požadavků. Pomocí auditů si dokážete udělat reálný obraz o aktuálním stavu, což je jedním z podstatných faktorů při rozhodování.

Zároveň pomocí zkušených poradců zajišťujeme přípravu na úspěšné absolvování specifických auditů spolu s odstraněním zjištěných odchylek a neshod.
 

Audit dodavatelů

Výběr nesprávného dodavatele představuje v mnoha případech hlavní příčinu Vaší nekvalitní produkce a časových skluzů. Kvalitu Vaší práce ovlivňují ve velké míře vstupy, se kterými pracujete. V případě pokud vstupy nesplňují požadovanou specifikaci, případně nejsou dodány včas a v požadovaném množství je velmi náročné zajistit požadovanou kvalitu výstupů. Pomocí auditu dodavatelů se můžete v krátkém čase přesvědčit o možnostech a kvalitě Vašich dodavatelů. Navíc máte jistotu, že průběh a výstup z auditu bude zpracován objektivně třetí nezávislou stranou.

Mám zájem Bližší informace

Výkon GAP analýzy

GAP analýza nebo i rozdílová analýza slouží ke komplexní prověření plnění předem definovaných požadavků a standardů. Pomocí GAP analýzy zjistíte v průběhu krátkého času podrobné informace o aktuálním stavu, identifikujete rozdíly a slabá místa vůči definovaným požadavkům. Výstup z GAP analýzy obsahuje prioritizaci zjištěných odchylek a nedostatků, informace pro stanovení akčního plánu a prezentaci výsledků GAP analýzy vedení společnosti.

Mám zájem Bližší informace

Interní audit

Interní audit patří mezi nejčastěji používané metody ke zjištění odchylek od definovaných požadavků. Často je prováděn i externí společností hlavně z důvodu nedostatečných kapacit lidských zdrojů společnosti nebo nekompetentnosti pracovníků nakolik interní auditor musí splňovat stanovené požadavky na vzdělání a délku odborné praxe. Během průřezového interního auditu lze včasně identifikovat odchylky od normy a definovaných postupů, čímž můžete snadno předejít nepříjemným situacím během certifikačních a zákaznických auditů nebo při neohlášených kontrolách.

Mám zájem Bližší informace

Kapacitní audit a audit logistiky

Nakolik je náročně odhadnout velikost společnosti a její produkce na více než 5 let dopředu často dochází po letech působení na trhu ke kapacitním problémům. Možnosti rozšiřování prostor jsou pro většinu společností omezené a jediná dostupná možnost, která zůstává, je "vejít se do vlastní kůže". Jednou z možností jak zjistit své rezervy je provést kapacitní audit a audit logistiky. Z uvedených auditů vyplynou možnosti zvýšení kapacity produkce a zároveň snížení výrobní a skladové plochy.

Mám zájem Bližší informace

Personální audit

Mezi největší aktiva každé organizace patří jednoznačně lidské zdroje. Společnost dokáže v mnoha případech narůst maximálně do osobnostní úrovně jejich klíčových lidí. Lidský potenciál společnosti je možné rozvíjet a posouvat stále na vyšší úroveň. Základem úspěšného posunutí celé společnosti vpřed je dobře vypracovaná analýza, díky které zjistíte reálný stav Vaší společnosti, její silné a slabé stránky. Na základě těchto informací získáte informace o možnostech zlepšení.

Mám zájem Bližší informace

Příprava na zákaznický audit

Téměř každá větší výrobní společnost se nevyhne zákaznickým auditem. Aktuální trend je neustále zvyšovat požadavky na dodavatele a zároveň přenášet odpovědnost za dodání produktů včas a vysoké kvalitě. Zákaznické audity jsou prováděny při výběru nového dodavatele, mimořádně na základě kvalitativního nebo jiného podnětu nebo pravidelně podle intervalů určených zákazníkem.

Mám zájem Bližší informace

Procesní audit

Rostoucí požadavky na kvalitu výrobků vyžadují použít efektivní nástroje pro kontrolu procesů ve výrobních společnostech. Prostřednictvím procesního auditu je možné odhalit příčiny vzniku chyb ve výrobním procesu, eliminovat reklamace a ztráty, které v procesu nastávají. Výstup z procesního auditu obsahuje i návrh nápravných opatření k odstranění zjištěných příčin vzniku problémů a možnosti na eliminaci ztrát, ke kterým v procesu dochází.

Mám zájem Bližší informace

Příprava na audit německého automobilového průmyslu (VDA 6.x)

Očekávání zákazníků a vývoj nových výrobních postupů způsobuje, že je nutná neustálá kontrola požadavků v celém výrobním řetězci. Z toho důvodu jsou společnosti stále častěji konfrontovány s požadavkem na audit podle požadavků norem VDA.Naši auditoři a konzultanti Vás připraví na náročné audity, které Vás čekají. Prostřednictvím přípravy na audit Vám pomůžeme odhalit případné procesní chyby, eliminovat reklamace a ztráty. Výstupem ze setkání bude návrh nápravných opatření a návod k odstranění zjištěných příčin vzniku problémů.

Mám zájem Bližší informace

Výkon interních auditů ve smyslu požadavků ISO 9001 a GDP pro farmaceutické přepravce

Transport termolabilních léků, omamných a psychotropních látek (dále jen OPL), výživových doplňků, zdravotnických pomůcek pro farmaceutické přepravce je náročný proces z pohledu požadavků Správné distribuční praxe (dále jen GDP) zejména z důvodu jejich zranitelnosti, potřeby dodržovat přísné regulační požadavky a zajistit bezpečnost a trvalou účinnost těchto látek.

Mám zájem Bližší informace