Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS

Personální audit

Mezi největší aktiva každé organizace patří jednoznačně lidské zdroje. Společnost dokáže v mnoha případech narůst maximálně do osobnostní úrovně jejich klíčových lidí. Lidský potenciál společnosti je možné rozvíjet a posouvat stále na vyšší úroveň. Základem úspěšného posunutí celé společnosti vpřed je dobře vypracovaná analýza, díky které zjistíte reálný stav Vaší společnosti, její silné a slabé stránky. Na základě těchto informací získáte informace o možnostech zlepšení.

 

Na co slouží personální audity:

 • Nezávisle posoudit aktuální stav organizační struktury. 
 • Určit vytíženost jednotlivých pracovníků a útvarů. 
 • Sledovat efektivnost vykonávané práce.
 • Posoudit kvalifikační a osobnostní předpoklady zaměstnanců vzhledem k jejich aktuálním pozicím.

 

Provádíme personální audity zaměřené na:

 • Audit organizační struktury společnosti:
  • Rozdělení a posouzení činností v rámci jednotlivých útvarů.
  • Zhodnocení silných a slabých stránek aktuální organizační struktury.
  • Posouzení informačních toků mezi jednotlivými odděleními.
  • Určení kritických a nepokrytých míst v rámci organizační struktury.
  • Odhalení duplicitních a neefektivní vykonávaných činností.
  • Návrhy na zlepšení organizace práce a úpravy v rámci organizační struktury.
 • Audit vytíženosti pracovníků:
  • Posouzení pracovní vytíženosti jednotlivých pracovníků.
  • Tvorba snímky pracovního dne každého pracovníka.
  • Procentuální vyjádření vytíženosti pracovníků a útvarů.
  • Identifikace zbytečných a duplicitních činností.
  • Zpráva o vytíženosti hodnocených pracovníků a možnosti zlepšení.
 • Audit profilů zaměstnanců a kvalifikačních předpokladů:
  • Posouzení odborné způsobilosti pracovníka vzhledem k pracovní náplni.
  • Hodnocení osobnostních vlastností zaměstnanců a určení silných a slabých stránek.
  • Určení pracovníků s potenciálem na další kariérní růst.
  • Doporučení optimálního personálního obsazení pracovních pozic a návrhy na rozvoj lidského potenciálu.

 

Jak probíhá personální audit:

 • Přípravná fáze:
  • Před každým auditem je třeba určit cíle a očekávání, které mají být naplněny. Na základě cílů se určí metody, postupy a analýzy.
  • Vytvoření plánu auditu - časový a organizační harmonogram.
 • Průběh auditu:
  • Shromažďování dat a informací dostupných v společnosti. Získání potřebných dokumentů společnosti a analýza současných pracovních pozic. Na základě dohodnutých kritérií se ještě přistupuje i ke sledování spokojenosti, psychologickým profilem jednotlivých pracovníků nebo sledování vytíženosti.
 •     Zpráva z auditu:
  • Výsledkem auditu bude vytvořena komplexní zpráva z auditu, kde budou zhodnoceny všechny určené kritéria. Bude vyhodnoceno dodržení plánu auditu. Zpráva z auditu obvykle bývá rozdělena do dvou částí - hodnocení společnosti jako celku a hodnocení jednotlivých pracovníků. 
  • Výsledná zpráva se odprezentuje vedení společnosti, kde budou určeny i nápravná opatření a doporučení.

Přezkoumání dokumentů a systémů firmy, nezávislou odbornou osobou - auditorem

Zobrazit víc