Online školení - Všechna školení je možné absolvovat online! Využijte 30% slevu na vybraná online školení! Všechny informace naleznete v aktualitách.

Jak se vyznat v příručkách VDA a nač slouží

KATEGORIE

VDA je zkratka pro Verband der Automobilindustrie - v doslovném překladu sdružení automobilového průmyslu. Organizace byla založena již v roce 1901. Jde o německou instituci, spojení výrobců automobilů a jejich dodavatelů složené z více než 600 členských společností. Hlavní myšlenka této asociace je výzkum a výroba moderních, bezporuchových a bezpečných automobilů.

Jak to již v této oblasti bývá, spoustu moudrých hlav dalo dohromady mnoho požadavků, které jsou seskupeny do více příruček. My Vám nabízíme jejich přehled a vysvětlení, čemu se která věnuje a co v ní najdete. Všechny najdete v anglickém a německém jazyce a většina z nich také existuje v českém jazyce. Pro lepší orientaci a vyhledávání ponecháme názvy a přibližné ceny v českém jazyce a českých korunách (aktuální k červnu 2020).

 

Publikace

Rok vydání

Vydání

Orientační cena v Kč

Stručný popis

VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání

2018

4.

399

Zaměřuje se na popis způsobů zacházení s informacemi a dokumentací v rámci životního cyklu produktu. Zohledňuje doporučení způsobů zacházení s informacemi a dokumentací se zaměřením na klasifikaci v rámci životního cyklu produktu od fáze získávání zakázky, přes návrh a vývoj produktů, výrobu a použití u zákazníka až po zajištění náhradních dílů a likvidaci odpadu.

VDA 2 - Zajištění kvality před sériovou výrobou 

2012

5.

644

Pro lepší porozumění jsou upřesněny požadavky ve vztahu k dosavadním stupněm předkládání a rovněž jsou uváděny důležité novinky validace procesu a stupně předložení "0". Veškeré zpracované změny jsou zohledněny v úplně propracovaných formulářích pro vzorkování podle VDA 2

VDA 4 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou (kapitola Six Sigma) 

2011

1.

600

Postup systematické podpory vývojových prací v průběhu návrhu produktu a procesu (analýzy rizik, metody, modely postupů Design for Six Sigma).

VDA 4 - Zajištění kvality v oblasti procesů 

2010

2.

2178

Z důvodu zvýšení přehlednosti je rozdělena do skupin: obecně, analýza rizik, metody, modely postupů

VDA 5 - Vhodnost měřicích systémů - Vhodnost procesů měření a kontroly - Posuzování shody 

2011

1.

703

Řeší vhodnost měřicích systémů a procesů měření pro případ, kdy je pro měřený znak předepsaná tolerance. Základem pro výpočet vhodnosti je nejistota měření, která je následně zohledněna při prokazování shody se specifikovanými požadavky. Dále svazek obsahuje návod k posouzení procesů měření s tříděním, procesů kontroly s atributivními znaky a množství vyřešených příkladů z celé šířky popisované problematiky.

VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií 

2013

1.

545

Navazuje na VDA 5. Výpočet nejistot měření a vhodnosti kontrolních systémů a procesů konkretizuje do výroby karosářských dílů se zvláštním zřetelem ke kontrolním procesům s použitím automatizovaných a bezkontaktních kontrolních zařízení.

VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů 

2013

1.

402

V příručce je uvedena stručná teorie předpjatých šroubových spojů a postup pro určení nejistoty měření a vhodnosti kontrolních systémů a procesů.

VDA 6 - Požadavky na certifikaci pro VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 

2016

6.

671

Kvalifikace auditorů pro provádění auditů systému u certifikačních orgánů, výrobců automobilů a dodavatelů
postupy na auditování QM systémů
průběh postupu certifikace.

VDA 6.1 - Audit systému  

2016

5.

648

VDA 6.1 je základem pro provádění interních auditů QM systému (1. stranou), auditů u dodavatelů (2. stranou) a certifikačních auditů
(3. stranou). Certifikační společnosti provádějící audity 3. stranou, smějí vystavit VDA 6.1 certifikát, pokud jsou schváleny VDA. Toto vydání splňuje základní požadavky normy ISO 9001: 2015 a je doplněno mimo jiné o obsah VDA "náklady na kvalitu".

VDA 6.2 - Audit systému QM, Služby 

2017

3.

495

(Platí požadavky uvedené v ISO 9001: 2015)

VDA 6.3 - Audit procesu / sériová výroba

2017

3.

989

Obsahuje množství novinek a všechny změny ve srovnání s předchozí verzí.

VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky 

2017

3.

593

Výrobní prostředky jsou jedním z významných faktorů úspěchu v automobilovém průmyslu. Kvalita výrobních prostředků a nástrojů, ale i spolupráce se zákazníky stojí ve středu zájmu těchto oborově specifických pravidel. Vydáním ISO 9001: 2015 byla iniciována potřeba aktualizace standardu VDA 6.4, protože je tento specifický standard postavený na základech ISO 9001.

VDA 6.5 - Audit produktu 

2008

2.

406

Nové vydání se orientuje na požadavky ISO 19011. Poskytuje návod pro management programu auditů produktu, který organizacím umožňuje vytvářet svůj systém, přizpůsobený vlastním produktem. Jako jeden z článků procesního řetězce má audit produktu prokázat kvalitativní úroveň interně nebo externě vyráběných produktů.

VDA 7 - Sdílení informací ve světě kvality 

2017

2.

428

Pracovní skupina VDA, složená ze zástupců automobilového průmyslu a společností specializujících se na informační technologie, studovala problematiku výměny informací o kvalitě a způsobech jejich zpracování.

VDA 13 - Vývoj systémů řízených softwarem 

2004

1.

536

Obsahuje požadavky pro tvorbu procesů a projektů při vývoji systémů řízených softwarem v automobilovém průmyslu.

VDA 14 - Preventivní metody managementu kvality v oblasti procesů 

2008

1.

647

Tato příručka má pomoci k dosažení větší jistoty při výběru a používání preventivních metod managementu kvality. Z výsledků rozsáhlých mezinárodních výzkumů vyvinul příslušný pracovní tým VDA postup, který umožňuje jak vhodný výběr metody pro daný případ použití či řešení problému, tak odhad efektu.

VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů 

2016

3.

561

Slouží jako základ pro jednání mezi výrobcem osobních automobilů (OEM) a dodavatelem o specifikaci dekorativních povrchů. Také slouží k jednoznačnému popsání dekorativních povrchů produktu pro zabránění poruchám v procesu u zákazníků a dodavatelů způsobeným nepřesnými nebo chybějícími měřidly.

VDA 19.1 - Zkoušení technické čistoty

2015

2.

990

Popisuje podmínky pro aplikaci a dokumentaci metod měření znečištění dílů, na nichž závisí funkce automobilu, pevnými částicemi (zkoušení čistoty). To slouží jako základ pro posouzení technické čistoty, například při:
- vzorkování a hodnocení vzorků
- vstupní a výstupní kontrole
- kontrole kvality nebo sledování výrobních procesů souvisejících s čistotou

VDA 19.2 - Technická čistota při montáži

2012

1.

946

(Prostředí, logistika, personál a montážní zařízení)

Společný management kvality v dodavatelském řetězci - Výroba a dodávání produktu-Robustní výrobní proces

2017

1.

703

Obsahuje: výroba a dodávání produktu, robustní výrobní proces, předpoklady, standardy, controling, příklady.

VDA - Integrita produktu 

2018

1.

516

Cílem je lépe porozumět bezpečnosti produktu a shodě produktu. Obsahuje odkazy na jiné publikace VDA, které tyto zvláštní povinnosti odborné péče podporují a konkretizují.

VDA Odbyt a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu 

2018

2.

538

Po prvním vydání publikace z roku 2009 a standardu auditu z roku 2011 došlo k zásadnímu přepracování a sloučení obou publikací. Vydání z roku 2018 přináší aktualizaci a optimalizaci při zohlednění shromážděných zkušeností s aplikací tohoto procesu v posledních letech.

Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly 

2009

2.

561

Jde o přepracování 1. vydání metodiky zajišťování stupňů zralosti z 2006. Je určen pro dodavatele v řetězci automobilového průmyslu. Klade důraz na kontinuální znázornění stupňů zralosti v rámci průběhu projektu pro nové díly ve spojení s objektivním hodnocením zralosti produktu a výrobního procesu v dohodnutých okamžicích v rámci procesu realizace produktu.

Vznik produktu – Popis procesu stanovení zvláštních charakteristik 

2011

1.

561

Specifické charakteristiky jsou charakteristiky, které vyžadují zvýšenou péči a nejsou upraveny jinými procesy. To nevylučuje, že mohou být těmito jinými procesy zvláštní charakteristiky také rozpoznány.

 

U nás najdete řadu školení, které slouží jako výklad požadavků konkrétních příruček obohacených o zkušenosti lektorů z praxe:

Procesní audit dle požadavků normy VDA 6.3 Modul A

VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality v oblasti výrobních prostředků

VDA 6.5 - Audit produktu

VDA 19.2 - Technická čistota při montáži

Uplatňování norem VDA v praxi

 

V červnu 2019 byla společně organizacemi AIAG a VDA publikována nová harmonizovaná příručka FMEA. Všechny změny a novinky se přebírají na školení FMEA podle nové harmonizované příručky AIAG & VDA.

 

Podobné články

Jak zvládnout Black Swan událost

Jak zvládnout Black Swan událost

KATEGORIE

Termín Black Swan - Černá labuť se používá pro označení nepředvídatelné události, která má potenciálně vážné následky. Protože Black Swan události jsou extrémně vzácné a specifické a nelze je předpovídat, v případě, že taková událost nastane, chybí firmám poznatky z minulosti jak postupovat. Termín Black Swan byl zpopularizován spisovatelem Nicholasem Taleb, který použil metaforu černé labutě, protože lidé po staletí věřili že existují jen labutě bílé barvy a černou labuť si nedokázali představit. Tuto domněnku vyvrátilo objevení černých labutí v Austrálii.

Zobrazit víc
Co musí splnit výrobce, aby byly výrobky bezpečné?

Co musí splnit výrobce, aby byly výrobky bezpečné?

KATEGORIE

Každý z nás se denně setká s činností, kterou považujeme za tak banální, že její nevěnujeme prakticky žádnou pozornost: nakupování. Měníme hmotné statky za zboží, které chceme používat, nebo spotřebovat. Vždy, když do košíku vložíte rohlíky, z e-shopu objednáte nový televizor, nebo si vyberete nové auto, důvěřujete výrobci. Důvěra spočívá v předpokladu, že jeho výrobek uspokojí vaše potřeby. S čím však pravděpodobně nepočítáte je fakt, že vysněný výrobek vás může ohrozit na zdraví, životě, nebo vám způsobit škody.

Zobrazit víc
Total Productive Maintenance: cesta k téměř bezporuchového výrobě - První část

Total Productive Maintenance: cesta k téměř bezporuchového výrobě - První část

KATEGORIE

Po obnově válkou zničeného hospodářství Japonska se do popředí dostala otázka údržby strojů. Výrobní závody pracovali metodami preventivní a produktivní údržby, které byly importované z USA. Jejich základem byla myšlenka předejít poruše předtím, než nastane a tím ušetřit zdroje nutné na obnovu chodu zařízení. Navíc zásah do zařízení byl zrealizován plánovaně, čímž byl proveden mnohem efektivněji, než při neplánované poruše.

Zobrazit víc
Total Productive Maintenance: cesta k téměř bezporuchového výrobě - Druhá část

Total Productive Maintenance: cesta k téměř bezporuchového výrobě - Druhá část

KATEGORIE

TPM je program, který podstatně ovlivňuje a mění vztahy oddělení a pracovníků, ačkoli to není primární cíl. Změny proto musí být provedeny postupně, v krocích tak, aby se na pevných základech dal vybudovat další stupeň. Pokud se podnik rozhodne zavést TPM, musí to být rozhodnutí jasné a nezvratné.

Zobrazit víc

Newsletter