Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Efektivní vedení porad: Jak na ně?

Efektivní porady

Vedení porad: Klíč k efektivní komunikaci a dosažení cílů

V dnešním dynamickém světě je efektivní komunikace nezbytná pro dosažení cílů v jakémkoli oboru. Schůzky a porady hrají klíčovou roli v koordinaci práce, sdílení informací a dosahování společných cílů. Ať už je člověk součástí malé firmy nebo velké nadnárodní korporace, je dobré vědět, jak vést efektivní porady. Špatně vedené nebo nedostatečně připravené porady bývají ztrátou času a frustrací pro všechny zúčastněné. Avšak efektivně vedené schůzky vedou k produktivní diskusi, jasným rozhodnutím a dosažení stanovených cílů.

Není porada jako porada

Existuje mnoho druhů porad, které se využívají pro komunikaci a řešení problémů. Každý typ porady má své specifické vlastnosti a cíle a mohou se lišit i strukturou a průběhem, a proto je třeba je rozlišovat.

Některé typy jsou například:

 • Informační porady - Jedná se většinou o pravidelné porady a jejich cílem je především informovat účastníky o novinkách, změnách nebo plánech. Obvykle je vedena jedním člověkem, který prezentuje.
 • Řešitelské porady - Jedná se o "krizovější" typ porady, kde je předmětem řešení nějaký problém nebo výzva. Diskuze je spíše otevřená a aktivní a všichni účastníci se zapojují do hledání řešení. Může se využívat například technika brainstormingu.
 • Rozhodovací porady - Cílem je přijmout rozhodnutí o důležitém tématu, diskuze se zaměřuje na zvážení různých variant a argumentů. Využívají se techniky hlasování a konsenzu.
 • Plánovací porady - Cílem je vypracování plánu pro budoucí aktivity, diskuze se zaměřuje na definování cílů, úkolů a termínů. Využívají se nástroje pro projektové řízení a plánování.
 • Kontrolní porady - Cílem je zhodnotit pokrok v plnění cílů a úkolů. Využívají se nástroje pro sledování projektu a reporting.

Proč je potřebná příprava? 

Je třeba mít na vědomí, že úspěšná poradu začíná kvalitní přípavou. Bez pečlivé přípravy mohou porady snadno sklouznout do chaotických a neorganizovaných diskuzí, které nevedou k jasným závěrům a rozhodnutím. Připravenost nejen usnadňuje hladký průběh schůzky, ale také zajišťuje, že každý účastník má jasnou představu o cílech, agendě a očekáváních.
 

V rámci přípravy na poradu je potřeba se zaměřit na:

 • Jasný cíl porady, stanovení programu a jeho účastníků - jasný cíl porady zajišťuje, že se všichni účastníci soustředí na dosažení konkrétního výsledku a věnují se relevantním tématům. Příprava pomáhá také k výběru účastníků, kterých se daná porada bude týkat a eliminuje se tak účast někoho, pro koho to není relevantní.
 • Časový plán a vhodné místo - Předem připravený program s časovým plánem pomáhá zajistit, že se schůzka nezdržuje, a že je věnován dostatečný čas každému bodu agendy. Dále také příprava pomáhá předejít zbytečným odbočkám a neproduktivním diskuzím.
 • Lepší zapojení účastníků - informovat účastníky o programu porady s časovým předstihem umožňuje lepší přípravu na daná témata ze strany účastníků, což vede k produktivnější diskusi a efektivnějšímu řešení problémů. Účastníci si mohou také předem připravit otázky a poznámky, což zvyšuje kvalitu diskuze a šetří to čas.
 • Kvalitnější rozhodování - Příprava zahrnuje sběr relevantních informací a dat, což vede k vyšší informovanosti a efektivitě samotné porady. Díky těmto datům a informacím lze také předpřipravit řešení problémů a identifikovat potenciální překážky. 
 • Zvýšení produktivity - Příprava na poradu pomáhá stanovit priority a zajišťuje, že se během schůze řeší nejdůležitější otázky. Plánování schůze také zajišťuje lepší a produktivnější rozdělení úkolů a odpovědností mezi účastníky. 
 • Dlouhodobé zlepšování - Příprava a plánování porad dlouhodbě zvyšuje jejich kvalitu, což napomáhá k dosahování stanovených cílů organizace. Plánování porad pomáhá i s přípravou na zpětnou vazbu od účastníků, což může organizaci také napomoct ke zlepšování a zefektivňování vedení porad. 

Vedení porad a moderátor

Moderátor nebo také facilitátor je klíčovou osobou při vedení porad a jeho role je následující:

 • Připravuje program - spolupracuje na vytvoření a distribuci agendy před schůzí
 • Řídí poradu - zajišťuje, že se porada drží plánu a že jsou dodržovány časové limity
 • Podporuje účast - povzbuzuje účastníky k aktivnímu zapojení a zajišťuje rovnováhu v diskusi
 • Řeší problémy - identifikuje a řeší problémy, které mohou vzniknout
 • Závěry a úkoly - pomáhá shrnout hlavní body a definuje, co z nich pro koho vyplývá

Jelikož výstupem každé porady by měl být zápis, který shrnuje hlavní body diskuze a z toho vyplývající rozhodnutí a následné úkoly, další významou rolí na poradě je zapisovatel, který zaznamenává průběh porady. Dalšími rolemi pokud to není sám moderátor mohou být časoměřič, který hlídá časové limity jednotlivých témat, dále vedoucí a samozřejmě samotní účastníci.

Jsme na poradě, co teď? 

Po důkladné připravě je čas na samotný průběh porady. Jak již bylo vysvětleno průběh porady aktivně vede předem zvolený moderátor. Prvním krokem je zahájení porady, v rámci čehož by měl moderátor přivítat účastníky, zopakovat cíl porady a její program, představit vzájemně účastníky, kteří se neznají, pokud takoví jsou a určit pravidla pro diskuzi. Následující částí je samotná prezentace a diskuze k tématům, poté shrnutí a závěry tzn. shrnutí klíčových bodů, které se na poradě probraly, určení úkolů a odpovědností, které z porady vyplynuly a stanovení termínů pro splnění úkolů a na konec ukončení porady.

Během průběhu porady je důležité: 

 • Dodržovat pravidla
 • Dodržovat časový harmonogram
 • Udržovat pozitivní atmosféru
 • Aktivně naslouchat všem účastníkům
 • Oceňovat příspěvky účastníků
 • Být asertivní a řešit problémy konstruktivně
 • Pobízet účastníky k aktivnímu zapojení do diskuze

Na závěr lze říci, že efektivní vedení porad je zásadní pro dosažení cílů a hladkou komunikaci v každé organizaci a zahrnuje jasné cíle, důkladnou přípravu, schopné moderování, aktivní zapojení účastníků a důsledné sledování následných kroků. Tímto způsobem se zajišťuje, že porady jsou produktivní a přínosné pro celou organizaci.

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
2 dny (8:00 - 14:00)
Online 8 900,00 CZK
10 769,00 CZK s DPH
07.08.2024 - 08.08.2024 + 2

Podobné články

ESG - je nejvyšší čas začít

ESG - je nejvyšší čas začít

KATEGORIE

Zpráva o udržitelnosti, nefinanční audit, ESG... počuli jste už o nich? Jsou to témata, která se postupně stávají součástí úvah a diskusí ve velkých firmách, ale iu jejich menších partnerů a dodavatelů.

Zobrazit víc
Zajímavosti a trendy řízení zásob a skladové logistiky

Zajímavosti a trendy řízení zásob a skladové logistiky

KATEGORIE

Trendy a inovace odrážejí snahu průmyslu přizpůsobit se moderním technologickým vývojům a splnit rostoucí očekávání zákazníků ohledně rychlého, spolehlivého a efektivního doručování zásob. Zároveň se odvíjejí od potřeby optimalizace a udržitelnosti v logistických procesech.

Zobrazit víc
Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země: Oslava naší planety a výzva k její ochraně

Den Země, který se každoročně slaví 22. dubna, je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě. Je to den, kdy si připomínáme krásu a křehkost Země a naši zodpovědnost za její ochranu.

Zobrazit víc
Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

Jaké změny přináší aktuální 6. verze MMOG/LE pro dodavatelský řetězec v automotive?

KATEGORIE

MMOG/LE V6 je logistický hodnotící nástroj, který pomáhá automobilovým společnostem získat větší transparentnost ohledně schopností a efektivity jejich dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožňuje dodavatelům provádět samo-hodnocení a kontinuální zlepšování. Aktuální verze 6 obsahuje vylepšení v oblastech digitální transformace, plánování kapacit, ESG odpovědnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti a hodnocení SCM u subdodavatelů a nových účastníků...

Zobrazit víc

Newsletter