Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Assessment a jeho aktuální trendy

Assesment jako součást personalistiky

V kontextu personalistiky, tedy oblast zabývající se řízením lidských zdrojů v organizacích, má pojem "assessment" specifický význam. Assessment jako součást personalistiky zahrnuje procesy a metody používané k posuzování dovedností, schopností, výkonů a potenciálu zaměstnanců v rámci organizačního prostředí. Assessment má za cíl podpořit kvalifikovaná rozhodnutí týkající se náboru zaměstnanců, hodnocení výkonu, kariérního rozvoje a dalších aspektů tak, aby organizace mohla efektivněji plnit své cíle.

 

Assessment v personalistice může zahrnovat následující aspekty:

 • Nábor a výběr: Při náboru nových zaměstnanců je assessment klíčovým krokem. To může zahrnovat provádění psychometrických testů, rozhovorů, simulací pracovních situací a analýzy dovedností, aby se zjistilo, zda kandidáti splňují požadované kvalifikace a zda by se hodili do pracovního týmu a k firemní kultuře.
 • Vývoj zaměstnanců: Assessment může být použit k identifikaci potenciálních lídrů a talentů v rámci organizace. Zaměstnancům může být poskytnuto zpětné vazby ohledně jejich výkonu a následně může být navržen plán pro rozvoj jejich dovedností a kariérního růstu.
 • Hodnocení výkonu: Assessment je také důležitým nástrojem při hodnocení výkonu zaměstnanců. Manažeři mohou využívat různé metody, včetně 360stupňové zpětné vazby od kolegů a podřízených, k hodnocení, jak zaměstnanci splnili své pracovní cíle a očekávání.
 • Rozvojové programy: Na základě výsledků assessmentu mohou být vytvořeny rozvojové programy, které zaměstnancům umožní zdokonalit své dovednosti a schopnosti. To může zahrnovat školení, mentoring a další formy profesního rozvoje.
 • Nadace pro rozhodování: Assessment poskytuje vedení organizace informace, na základě kterých mohou dělat strategická rozhodnutí týkající se personálu, plánování nástupnictví, restrukturalizace týmů a dalších klíčových aspektů.

 

Metody Assessmentu 

V oblasti personalistiky se používá různých metod assessmentu k hodnocení a posuzování zaměstnanců. Tyto metody sebou přináší různé výhody a nevýhody. Mezi ty nejběžnější metody assessmentu patří:

Psychometrické testy 

 • Jedná se o standardizované měřicí nástroje používané k měření psychologických charakteristik a vlastností jednotlivců. Tyto testy slouží k získání kvantitativních dat o různých psychologických faktorech, jako jsou dovednosti, schopnosti, osobnostní rysy, kognitivní funkce a další psychické vlastnosti. Příklady psychometrických testů zahrnují testy IQ (inteligence), testy osobnosti, testy dovedností, testy kreativity a mnoho dalších.
  • Výhody: Poskytují objektivní měření určitých dovedností a schopností. Velký počet respondentů může být rychle a efektivně ohodnocen.
  • Nevýhody: Mohou být omezeny na měření pouze určitých oblastí. Nezachycují všechny aspekty výkonu a potenciálu zaměstnanců.

 

Rozhovory 

 • Rozhovory v oblasti assessmentu jsou strukturované komunikační události, které slouží k získání hlubšího porozumění osobnostním vlastnostem, schopnostem, zkušenostem a potenciálu jednotlivce. Tyto rozhovory jsou často používány jako součást procesu hodnocení zaměstnanců, kandidátů při náboru, hodnocení výkonu a vývoje kariéry a mohou sloužit jak pro kvalitativní tak kvantitativní výzkum. 
  • Výhody: Umístění do reálného pracovního kontextu umožňuje hodnotitelům získat hlubší pochopení dovedností, osobnosti a motivace zaměstnanců.
  • Nevýhody: Subjektivita hodnotitelů může vést k zkreslení. Příprava a provádění rozhovorů mohou být časově náročné.

 

360° zpětná vazba

 • Tato forma hodnocení je proces, při kterém je jednotlivci poskytnuta zpětná vazba od různých zdrojů ve svém pracovním prostředí. Tato zpětná vazba je získávána od kolegů, nadřízených, podřízených a někdy i od vlastního hodnoceného, což vytváří "360 stupňů" perspektiv na výkonnost daného jednotlivce. 360° zpětná vazba se často používá v rámci procesů hodnocení výkonu a rozvoje zaměstnanců. Výsledky mohou být použity k podpoře kariérního růstu, identifikaci oblastí pro školení a zlepšování komunikačních dovedností.
  • Výhody: Poskytuje komplexní pohled na výkon zaměstnanců z různých perspektiv. Podporuje osobní růst a sebeuvědomění.
  • Nevýhody: Může vést k konfliktům nebo zmatkům, pokud není správně řízena. Vyhodnocení může být subjektivní.
 

Simulace pracovních míst

 • Je to metoda, při které jsou jednotlivci vystaveni reálným nebo simulovaným pracovním situacím, aby se posoudily jejich dovednosti, schopnosti a chování v konkrétních pracovních kontextech. Tato metoda umožňuje zkoumat, jak jednotlivec reaguje na různé situace, jakým způsobem řeší problémy a jak se projevuje v rámci pracovního prostředí. Příklady simulací pracovních situací mohou zahrnovat situace z oblasti řízení, komunikace s klienty, rozhodování za stresových podmínek, řešení konfliktů a mnoho dalších. Tato metoda je oblíbená, protože poskytuje reálný pohled na to, jak jednotlivci pracují a interagují v prostředí, které se podobá jejich skutečnému pracovnímu místu. 
  • Výhody: Poskytují realistický pohled na to, jak zaměstnanci řeší problémy a situace ve skutečném pracovním prostředí.
  • Nevýhody: Nákladné na vytvoření a provádění. Může být obtížné simulovat všechny možné pracovní situace.
 

Portofilia

 • Portfolia jsou soubory dokumentů, prací a materiálů, které slouží k prezentaci a dokumentaci dovedností, výkonu, úspěchů a rozvoje jednotlivců. Tento nástroj umožňuje sbírat, organizovat a prezentovat různé průkazy a ukázky práce, které ukazují schopnosti a kompetence dané osoby v reálných pracovních situacích. Portfolia poskytují holistický pohled na výkonnost a schopnosti jednotlivce, což umožňuje hodnotitelům a jednotlivcům lépe porozumět a zhodnotit celkový potenciál.
  • Výhody: Ukazuje dovednosti a práci zaměstnanců na základě konkrétních výstupů. Umění pracovat s reálnými projekty je dobře demonstrováno.

  • Nevýhody: Mohou být subjektivní v interpretaci. Vyžadují určitý stupeň organizace a sledování práce.

 

Trendy v Assessmentu 

V oblasti assessmentu existuje několik aktuálních trendů, které odrážejí pokrok v technologiích, změny v pracovním prostředí a potřeby moderních organizací. Moderní trendy v assessmentu zahrnují digitalizaci, důraz na měkké dovednosti, personalizované hodnocení a využití datové analýzy.

 

Mezi konkrétní trendy patří:

 • Digitální a technologické inovace: S nástupem digitálních technologií a umělé inteligence se objevují nové způsoby provádění assessmentu. Online psychometrické testy, adaptivní hodnocení, analýza dat a automatizace procesů umožňují rychlejší a efektivnější sběr a analýzu dat o zaměstnancích.
 • Hodnocení soft skills: Kromě tradičního hodnocení technických dovedností se klade stále větší důraz na měření tzv. měkkých dovedností (soft skills), jako je komunikace, spolupráce, kreativita a adaptabilita. Tyto dovednosti jsou klíčové pro úspěch v moderním pracovním prostředí.
 • Hodnocení v reálném čase: Pravidelné hodnocení výkonu může být nahrazeno kontinuálním zpětnou vazbou a hodnocením v reálném čase. To umožňuje rychleji reagovat na potřeby zaměstnanců, identifikovat problémy a podporovat rychlejší růst.
 • Rozvoj personalizovaných plánů: Assessment je stále více používán k vytváření personalizovaných rozvojových plánů pro jednotlivce. To zahrnuje identifikaci specifických oblastí, ve kterých je třeba zlepšit, a navrhování školení a aktivit na míru.
 • Inkluzivní a spravedlivé hodnocení: Trend směřuje k zajištění, aby assessment byl spravedlivý a nediskriminoval různé skupiny zaměstnanců. Snaha o eliminaci předsudků a zkreslení ve vyhodnocení vede k větší objektivitě a důvěryhodnosti procesu.
 • Hodnocení týmového výkonu: Vedoucí organizací si stále více uvědomují důležitost týmové spolupráce. Assessment se také zaměřuje na měření a zlepšování týmového výkonu, dynamiky a efektivity.
 • Data-driven přístup: Využívání dat a analýza výsledků assessmentu umožňují organizacím lépe porozumět výkonnosti zaměstnanců, identifikovat trendy a provádět informovaná rozhodnutí týkající se personálního řízení.
 • Nárůst virtuálního assessmentu: S rostoucí flexibilitou pracovního prostředí se zvětšuje význam virtuálního assessmentu. Online hodnocení, simulace a virtuální interakce se stávají důležitými nástroji v procesu výběru a rozvoje zaměstnanců.
 • Emoční inteligence a psychologická pohoda: Assessment se začíná více soustředit na emoční inteligenci, psychologickou pohodu a celkovou spokojenost zaměstnanců. Tyto aspekty jsou klíčové pro udržení motivace a zdravého pracovního prostředí.
 • Základní vlastnictví dat: Vzhledem k citlivým osobním údajům se organizace zaměřují na zajištění správného nakládání s daty a ochranu soukromí zaměstnanců během celého procesu assessmentu.

 

Celkově lze říci, že assessment je klíčovým nástrojem pro efektivní řízení a vývoj jednotlivců a skupin v různých profesních a osobních oblastech.

 

Doporučená školení:

Název školení Trvání školení Místo konání Cena Nejbližší termín
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
15.12.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
21.12.2023 + 4
1 den (8:00 - 14:00)
Online 4 900,00 CZK
5 929,00 CZK s DPH
05.03.2024 + 3

Doporučené e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Podobné články

Jak můžete získat ISO normu?

Jak můžete získat ISO normu?

KATEGORIE

ISO normy nejsou volně dostupné dokumenty. Je možné je získat pouze oficiální cestou a my vám poradíme jak a kde.

Zobrazit víc
CQI - Návody jak splnit požadavky zákazníků a zajistit vysokou kvalitu vašich výrobků

CQI - Návody jak splnit požadavky zákazníků a zajistit vysokou kvalitu vašich výrobků

KATEGORIE

Standardy CQI poskytují návody na hodnocení speciálních procesů využívaných v automobilovém průmyslu. Pokrývají širokou škálu speciálních procesů jako například svařování, nanášení povlaků nebo lisování plastů. Cílem hodnocení CQI je pomoci dodavatelům automobilového průmyslu zlepšit kvalitu jejich speciálních procesů. Hodnocení poskytuje dodavatelům zpětnou vazbu o jejich výkonu a identifikuje oblasti pro zlepšení.

Zobrazit víc
Headhunting aneb umění najít skryté talenty

Headhunting aneb umění najít skryté talenty

Personalisté používají headhunting k identifikaci a oslovení kandidátů, kteří by mohli být ideální pro klíčové pozice ve firmě. Tato metoda je obzvláště užitečná pro vysoce specializované nebo strategické role, kde je obtížné najít vhodné kandidáty pouze prostřednictvím tradičních náborových kanálů.

Zobrazit víc
Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

Metodika ESG – nástroj, který prověří zodpovědnost Vašeho podnikání

KATEGORIE

Pohled na podnikání se dnes mění. Rozhodující nejsou jen zisky či spokojenost klientů, ale i přístupy a postoje podnikatelů a chování společností. Odpovědné podnikání se zaměřuje i na aktivní ochranu životního prostředí, zajištění vhodných pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců a klientů a vhodné zásady podnikání.

Zobrazit víc

Newsletter