Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
SK
CS
EN

Zvyšování výkonnosti

Vysoce kvalifikovaní odborníci Vám pomohou s plánováním, navrhováním, prováděním a řízením systémů výroby, distribuce služeb a se zajišťováním jejich spolehlivosti a udržitelnosti. Optimalizujeme logistické procesy, počet pracovních míst, zlepšujeme kvalitu a dodavatelské schopnosti. Zároveň snižujeme náklady na produkt a časovou náročnost procesů.

 

KONZULTACE:

 

Nabízíme Vám na výběr z dlouhodobě ověřeného portfolia projektů změn. Výběr vhodného projektu závisí na vaší aktuální situace s cílem zlepšení vybraných ukazatelů za účelem dosažení náskoku před konkurencí.

Výrobní podniky:

Pomůžeme Vám nastavit strategii, implementovat systémy řízení a zvýšit celkový výkon. Přímo ve výrobě Vám pomůžeme zvýšit efektivitu, eliminovat ztráty a snížit náklady.

Služby:

V oblasti služeb Vám zajistíme snížení časů potřebných na zpracování zakázky, optimalizujeme tok informací spolu s lidskými zdroji a zvýšíme kvalitu poskytovaných služeb. 

 

ZAVEDENÍ PROCESNÍHO MODELU:

 

Vytvoření funkčního procesního modelu představuje jednu ze základních podmínek pro efektivní vnitřní rozvoj společnosti. Identifikováním a popsáním procesů zavedete do Vaší společnosti pořádek a prostřednictvím měření indikátorů výkonnosti procesů budete mít možnost pro neustálé zlepšování výkonnosti. 

 

ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI PROCESŮ:

 

V současném konkurenčním prostředí mají šanci na úspěch pouze funkční a výkonné společnosti se stabilními procesy. Když se podíváme na očekávání zákazníků, požadují nejčastěji dodržování přesných termínů, nízkou cenu, požadovanou kvalitu, spolehlivý servis a řešení problémů. Pomůžeme Vám se zvýšením efektivity a odlehčením Vašich procesů tak, abyste dokázali převýšit požadavky Vašich zákazníků.

 

LEAN SIX SIGMA PROJEKTY A PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ:

 

Projekty poskytují možnost okamžitého zlepšení vybraných ukazatelů na úrovni celé společnosti. Je to cesta ke zvyšování produktivity s minimálními vstupními náklady oproti několikanásobně vyšším investicím do inovativního vybavení. Častým problémem společností bývá nekoncepční implementace jednotlivých metod nebo jejich aplikace na nepodstatné procesy. Pomůžeme Vám koncepčně aplikovat do praxe jednotlivé metody a dosáhnout Vámi požadované ukazatele. 


INTERIM MANAGEMENT A EXPERTNÍ PODPORY:

V současné době nedostatku lidských zdrojů je efektivní ve vybraných případech využít interim manažera, který má zkušenosti v dané oblasti a umí se prakticky okamžitě zorientovat v novém prostředí. Interim manažer je nejčastěji využíván v případě, pokud nastane situace jako je například výpadek klíčového zaměstnance, nedostatek kvalifikovaného personálu, realizace nového projektu, odchod zaměstnance na dlouhodobou PN, případně mateřskou dovolenou. Často se využívá i na rychlé prosazení změn a krizový management, kdy umí efektivně implementovat potřebné změny do praxe, aniž jsou narušené vztahy ve stabilním kolektivu zaměstnanců. Důvody pro využití Interim manažera:

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

 

Kdy využívat poradenství?


V případě pokud se zastavil rozvoj Vaší společnosti

zpomalení nebo zcela zastavení rozvoje společnosti může způsobovat několik kořenových příčin. Může jít například o přetížení a postupné vyhoření lidí, získání větších zakázek, které zatíží firmu natolik, že nezbývá čas na další rozvoj, zpomalení cash flow a mnohé další. Pro každou společnost platí, že dlouhodobá stagnace je neudržitelná - vždy roste nebo klesá. Pomocí obecně platných metod Vám pomůžeme určit kořenové příčiny, navrhneme možnosti řešení a následně je implementujeme do praxe.

V případě pokud chybí inspirace a nové nápady

pokud Vám chybí inspirace a těžko se Vám prosazují změny v zkostnatělých strukturách společnosti je nejvyšší čas na inovace a změny. Pomůžeme Vám projít náročným procesem prosazování změn díky objektivním analýzám a faktům podporujícím změnu. Následně budeme společně vést projekt změny až po jeho úspěšnou realizaci.

V případě pokud nastal velký růst nebo pokles společnosti

velké výkyvy v obratu společnosti vyžadují promptní změny a řešení vzhledem k aktuální situaci. Pomůžeme Vám zoptimalizovat a vyladit procesy tak, abyste se mohli snadněji přizpůsobovat výkyvům.

V případě pokud potřebujete porovnat výkonnost Vaší společnosti s trhem

Podniková slepota často omezuje reálný pohled na stav společnosti. Zároveň Vám odhalíme problémy, které mohou nastat a které mnoho společností vědomě přehlížet. Pomocí specifických metod umíme zhodnotit aktuální možnosti trhu, Vaši pozici a pomůžeme Vám navrhnout vhodná opatření. 

V případě pokud potřebujete snížit náklady nebo vyřešit kapacitní problémy

kapacitní problémy v aktuální době trápí mnoho společností. Jde hlavně o lidské zdroje a to odborníků s praxí a výkonných pracovníků. Umíme Vám zajistit externí moderátory, trenéry a kouče i v režimu interim managementu, kteří Vám pomohou zvládnout aktuální problémy. Zároveň umíme vést projekty na snižování nákladů a eliminaci ztrát.  

 

Jak probíhá spolupráce?

Na úplném začátku je setkání s vedení společnosti, na kterém jsou definovány oblasti změny a očekávání. Následně je provedena podrobná analýza, jejímž výstupem jsou návrhy realizace projektu, odhadované výsledky a pravděpodobnost úspěšné realizace. Zároveň poskytneme více variant řešení problému, které prezentujeme vedení společnosti.

Po rozhodnutí ze strany vedení a výběru vhodného projektu následuje podrobná studie proveditelnosti, na jejímž základě budou zvoleny vhodné nástroje a metody pro řešení dané problematiky.

 

Nabízíme Vám několik možností spolupráce:

1.    Rychlé zvýšení výkonnosti a radikální snížení nákladů společnosti je zaměřena spíše pro společnosti, které potřebují okamžité řešení aktuální situace. 

Cílem je hlavně:

•    Okamžitý výkon analýzy a stanovení klíčových oblastí pro zlepšení výsledků
•    Analýza dat a jejich promítnutí do klíčových cílů projektů
•    Motivace směrem na výsledky a úspěšné zvládnutí projektových změn
•    Posílení týmového ducha a spolupráce za účelem zlepšení výsledků
•    Rychlé prosazení a realizace změn
•    Hodnocení a udržování výsledků

2. Systematické a stabilní zvyšování výkonnosti společnosti, která je stabilně etablovaná na trhu. Jde o společnosti, které dbají na udržitelný rozvoj, budují svou značku a plánují dlouhodobě patřit mezi významné hráče na trhu. 

Cílem je hlavně:

•    Systematické působení a ovlivňování klíčových výsledků firmy
•    Zaměření na rozvoj strategických produktů a projektů
•    Vytvoření stabilní motivace pracovníků a systému odměňování
•    Vytvoření systému trvalého udržení změn

 

Kolik to bude stát?

Nabízíme několik možností financování. Každý se může rozhodnout pro optimální možnost, která bude přijatelná a co nejméně zatěžovat Vaši společnost. Rozhodujete se až po výkonu vstupní analýzy, která je zpoplatněna sníženou sazbou. Po výkonu analýzy dostanete několik možností úspor a zlepšení s předpokládanými hodnotami po úspěšné realizaci projektu.

 

  1.     Model -% sazba z dosažených výsledků během 6 - 12 měsíců.
  2.     Model - paušální odměna za vykonanou práci formou konzultačních mandayov.
  3.     Model - snížená% sazba z dosažených výsledků během delšího období 2 - 3 roky spolu s poskytováním pravidelné podpory udržování projektu.

 

Konkrétní výše odměny se vždy definuje individuálně na základě potenciálu projektu a rozsahu realizace. Přidaná hodnota zůstává i po realizaci projektu a správným nastavením realizačního týmu je možné dosáhnout přijatelnou cenu i pro menší a střední společnosti.

 

Jaké metody budou použity?

Konzultanti ovládají a prakticky aplikují všeobecně uznávané metody v oblasti řízení procesů, lean managementu, six sigma, řízení výroby, managementu jakosti a řízení lidských zdrojů. Nakolik každý projekt je unikátní je ve většině případů na řešení použita unikátní kombinace metod.

Zvolené metody a postupy budeme s Vámi komunikovat a všechny kroky budete mít předem vysvětleny. Zároveň Vás upozorníme na případné dodatečné investice spojené s realizací projektu a případná rizika.

 

Jaké jsou přínosy úspěšné realizace projektů?

Výsledky každého projektu jsou různorodé nakolik každá společnost je specifická i její situace se dynamicky mění. Díky vstupní analýze umíme předpokládat náročnost a výsledky projektu, které jsou ve většině případů i reálně dosaženy. Jelikož během vstupní analýzy pracujeme s riziky, které mohou negativně ovlivnit výsledek projektu se nám často daří v konečném důsledku předčit očekávání zákazníka.   

 

Příklady úspěšné realizace projektů: